Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy konkurs w ramach unijnego Instrumentu REACT-EU, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Konkurs kierowany jest do oddziałów zakaźnych, pracowni diagnostycznych oraz innych podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym.

 

Głównym założeniem REACT-EU jest wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia oraz wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obliczu pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych. Ministerstwo, poprzez realizację nowych projektów infrastrukturalnych, ma na celu przygotowanie gospodarki do jej ekologicznej i cyfrowej odbudowy.

Oferowane w ramach konkursu wsparcie kierowane jest do podmiotów leczniczych, a także przedsiębiorców powstałych z ich przekształcenia, udzielających świadczeń zdrowotnych w obszarze chorób zakaźnych. 

Kosztami kwalifikującymi się do dofinansowania są wydatki związane z: 

  • robotami budowlanymi, 
  • doposażeniem obiektów, 
  • zakupem sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
  • zakupem wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej,
  • inwestycjami w środki do dezynfekcji,
  • zakupem wyposażenia biurowego/administracyjnego (zabudowa meblowa),
  • szkoleniem personelu obsługującego infrastrukturę wytworzoną w ramach projektu.

 

Poziom dofinansowania w ramach programu wynosi 100% wydatków kwalifikujących się do wsparcia. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 2 mln zł, zaś maksymalna aż 8 mln zł.

Do dofinansowania kwalifikują się wydatki w ramach projektu, poniesione w terminie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te projekty, które są zgodne z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych, czyli dokumentem określającym potrzeby zdrowotne poszczególnych regionów i całego kraju, powstałym w celu racjonalnego gospodarowania zasobami systemu ochrony zdrowia. Zgodność z ww. mapą, stanowi potwierdzenie posiadania pozytywnej opinii o celowości danej inwestycji, o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wnioski o dotacje można składać od 31 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2022 r.

Biorąc pod uwagę z jednej strony krótki okres aplikowania i atrakcyjność warunków tego konkursu (100% dofinansowania dla projektu!), a z drugiej złożoność wymaganej dokumentacji, warto już dziś przystąpić do jej opracowywania. 

W przypadku zainteresowania aplikowaniem o powyższe wsparcie, zachęcamy do kontaktu z zespołem Pomocy Publicznej i Innowacji PwC, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych zarówno dla przedsiębiorców, jak i podmiotów publicznych.