Innovation Fund jest programem bezpośrednio realizowanym przez Komisję Europejską. Jest jednym z największych programów wsparcia przemysłu niskoemisyjnego oraz stanowi istotny instrument finansowy dla projektów innowacyjnych w obszarze technologii niskoemisyjnych. 

 

Jego celem jest wspieranie przedsięwzięć, które mają na celu wprowadzenie na rynek nowatorskich rozwiązań przyczyniających się do dekarbonizacji Europy. Poprzez zainwestowanie w zaawansowane inicjatywy, program ten odgrywa kluczową rolę w realizacji ambitnych celów związanych z neutralnością klimatyczną, kształtując tym samym przyszłość o bardziej zrównoważonym i neutralnym klimatycznie charakterze.

 

Do kiedy?

Wnioski przyjmowane będą do 9 kwietnia 2024 roku do godziny 17:00 (CET). 

Publikacja wyników naboru spodziewana jest w IV kwartale 2024 roku.

 

Dla kogo ?

W ogłoszonym konkursie aplikować mogą zarówno podmioty prywatne, publiczne, jak i ich konsorcja. - brak jest ograniczeń co do kraju pochodzenia wnioskodawców. Natomiast projekty muszą być realizowane na terenie Unii Europejskiej lub na terenie krajów członkowskich EOG tj. Norwegii, Islandii lub Liechtenstein.

 

Poziom dofinansowania

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 2,5 mln euro.

Projekty będą wspierane w formie dotacji do 60% kosztów kwalifikowanych projektu. 

Projekty będą finansowane bezpośrednio przez Innovation Fund. Budżet funduszu jest zasilany ze środków pochodzących z licytacji uprawnień do emisji w ramach Unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz środków niewydatkowanych w ramach programu NER300 (poprzednika Innovation Fund).

 

Na co?

W ramach naboru przewidziano trzy zakresy tematyczne:

1) Dekarbonizacja (alokacja 2,4 miliarda euro) - w ramach tego tematu wspierane będą projekty polegające na:

 • opracowaniu innowacji w technologiach i procesach niskoemisyjnych, w tym bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i wykorzystanie wykorzystanie dwutlenku węgla (CCU), które przyczynią się w znacznym stopniu do łagodzenia zmian klimatu, jak również produkty zastępujące produkty wysokoemisyjne, produkowane w sektorach wymienionych w załączniku I do dyrektywy EU ETS (to m.in. rafinowanie olejów mineralnych, produkcja surówki odlewniczej, wytwarzanie wapna czy szkła, ceramiki, kwasów itp.),
 • stymulowaniu budowy i eksploatacji przedsięwzięć mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 (CCS),
 • stymulowaniu budowy i eksploatacji innowacyjnych technologii magazynowania energii.

W ramach tego obszaru finansowane będą projekty w zależności od ich wielkości:

 • Projekty małej skali (alokacja 200 milionów euro) - w ramach tego tematu kwalifikują się wyłącznie projekty o łącznych nakładach inwestycyjnych powyżej 2,5 miliona euro i do 20 milionów euro.
 • Projekty średniej skali (alokacja 500 milionów euro) - w ramach tego tematu kwalifikują się wyłącznie projekty o łącznych nakładach inwestycyjnych powyżej 20 milionów euro i do 100 milionów euro.
 • Projekty dużej skali (alokacja 500 milionów euro) - w ramach tego tematu kwalifikują się wyłącznie projekty o łącznych nakładach inwestycyjnych przekraczających 100 milionów euro.

2) Produkcja (alokacja 1,4 miliarda euro) - wspierane będą projekty polegające na opracowaniu innowacji w produkcji komponentów oraz gotowych produktów z kategorii: 

 • produkcji i magazynowania energii odnawialnej; 
 • produkcji ogniw paliwowych;
 • rozwiązań z zakresu magazynowania energii; 
 • produkcji pomp ciepła;  
 • wsparcie obejmować będzie również innowacje w końcowym sprzęcie takim jak: turbiny wiatrowe, panele słoneczne, baterie, pompy ciepła czy elektrolizery.

3) Projekty pilotażowe (alokacja 200 milionów euro) - wspierane będą projekty pilotażowe koncentrujące się na walidacji, testowaniu i optymalizacji innowacji przełomowych służących głębokiej dekarbonizacji (rozumianej jako technologia posiadająca potencjał do spełnienia celów neutralności klimatycznej do roku 2050).

Co istotne projekty muszą również znajdować się na odpowiednim poziomie dojrzałości oraz na co najmniej 6 poziomie gotowości technologicznej TRL Istnieje możliwość aplikowania o więcej niż jeden typ projektu, wymaga to jednak wysłania osobnych aplikacji dla każdego z tematów.

 

Na jakich zasadach ?

Czas realizacji projektów może wynosić od 3 do 15 lat. Projekty o dłuższym czasie trwania mogą być akceptowane w należycie uzasadnionych przypadkach.

Dodatkowo projekt musi działać (minimalny okres monitorowania unikania emisji gazów cieplarnianych) co najmniej 3 lata (w przypadku projektów pilotażowych oraz projektów małej skali w tematyce dekarbonizacji) lub 5 lat (w przypadku pozostałych obszarów tematycznych projektu).

Projekty oceniane będą według następujących grup kryteriów:

 • poziom innowacyjności;
 • potencjał redukowania emisji gazów cieplarnianych;
 • efektywność kosztowa, 
 • skalowalność projektu,
 • dojrzałość projektu.

 

Dalsze kroki 

Konieczność innowacji w sektorach energetycznym i przemysłowym jest niezaprzeczalna, zwłaszcza w obliczu trwającego kryzysu energetycznego. Unia Europejska zdecydowanie postawiona przed tym wyzwaniem, opracowuje strategie dekarbonizacji i propaguje zielone technologie, aby nie tylko sprostać wymogom energetycznym, ale także stymulować innowacje w gospodarkach europejskich.

W tym kontekście Polska gospodarka oraz przedsiębiorcy pełnią kluczową rolę, aktywnie uczestnicząc w transformacji związanej z przechodzeniem na niskoemisyjny model gospodarczy. Polska doskonale wykazuje się jako producent wielu innowacyjnych rozwiązań.

Niemniej jednak widoczne są obszary, które wciąż oferują pole do innowacji w różnych sektorach przemysłu.

Dlatego też, zachęcamy do dogłębnego zapoznania się z programem, a w przypadku zainteresowania aplikowaniem, sugerujemy skontaktowanie się z zespołem pomocy publicznej w PwC, aby uzyskać wsparcie w realizacji ambitnych projektów, przyczyniających się do rewolucji w sektorze energetycznym i przemysłowym.