Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w technologii wykorzystywanej do ochrony środowiska. Rosną również wskaźniki efektywności energetycznej wielu urządzeń. Dzięki licznym innowacjom stale spadają koszty instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Jednak stale postępujące zmiany klimatu wymagają jeszcze szybszego rozwoju tego typu technologii, aby skutecznie z nimi walczyć. 

 

W Polsce jedną z głównych barier dla innowacji środowiskowych są wysokie koszty ich wdrożenia i często długi okres zwrotu z inwestycji. Z pomocą może przyjść Program Priorytetowy „Innowacje dla  Środowiska” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcie przeznaczone jest na „wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju”.

Drugi i ostatni nabór fiszek projektowych, z alokacją 1 miliard złotych, będzie trwał od 01.09.2023 do 31.10.2023 r. W przypadku pozytywnej oceny, Wnioskodawca będzie dysponował dodatkowymi 4 miesiącami na doprecyzowanie wniosku aplikacyjnego.

 

Dla kogo?

Program skierowany jest zarówno do dużych przedsiębiorstw, jak i sektora MŚP. 

 

Na co?

Wspierane będą dwa typy inwestycji: 

  • zwiększenie mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów;
  • wdrożenie nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe, wpisujące się w cel programu.​

 

Planowane inwestycje muszą opierać się na wynikach przeprowadzonych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych, przy czym:

  • projekty polegające na innowacyjnym łączeniu istniejących technologii/produktów powinny posiadać dokumentację z procesu badawczego, wykazującą przewagę nowego rozwiązania;
  • wyniki prac badawczych powinny być potwierdzone i udokumentowane, a wnioskodawca powinien posiadać prawo do dysponowania nimi;
  • wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania praw własności/licencji lub praw równoważnych w odniesieniu do bazowych, zasadniczych elementów planowanego do wdrożenia rozwiązania.

 

Na jakich zasadach?

Wsparcie udzielane będzie w trzech formach – istnieje możliwość skorzystania ze wszystkich dostępnych możliwości, przy czym pierwsza z nich jest obligatoryjna:

  • pożyczka na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M, nie mniej niż 1%) lub rynkowych  do 85% kosztów kwalifikowanych;
  • premia innowacyjna do 20% wartości wypłaconej pożyczki (nie więcej niż 10 mln zł);
  • częściowe umorzenie pożyczki do wysokości 25% wypłaconej kwoty pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną – kwota umorzenia musi zostać przeznaczona na kolejne wdrożenie wspieranej technologii.

Minimalna wartość projektu to 2 mln złotych.

Pożyczki będą udzielane w maksymalnej kwocie 300 mln złotych.

Okres kwalifikowalności wydatków: 1 września 2020 r. - 31 grudnia 2027 r.

Okres spłaty pożyczki to 15 lat, w uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki inwestycji okres ten może zostać wydłużony do 25 lat. Istnieje możliwość zastosowania 18-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki.

 

Dalsze kroki

W kontekście kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorstwa i związanych z tym zagrożeń środowiskowych, coraz większego znaczenia nabierają ekoinnowacje – przewiduje się, że w bliskiej przyszłości to właśnie one będą głównym czynnikiem rozwojowym. Warto zatem nadążać za trendami rynkowymi, wprowadzać innowacje środowiskowe we własnej działalności i pozyskać w tym celu dostępne wsparcie oferowane przez NFOŚiGW. 

Monitorujemy sytuację związaną z rozpoczęciem realizacji programu. Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych działaniach podejmowanych przez NFOŚ.

Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią odpowie na wszelkie Państwa pytanie dotyczące planowanego programu, jak również innych kwestii związanych ze wsparciem efektywności energetycznej i OZE w Państwa przedsiębiorstwie. Zachęcamy do kontaktu.