Pomoc de minimis to przyjazny instrument wsparcia przedsiębiorstw przez państwo, choć o stosunkowo niskiej wartości. Dzięki temu nie narusza konkurencyjności i nie wpływa na handel pomiędzy państwami członkowskimi - nazwa wywodzi się z rzymskiej zasady “de minimis non curat lex”, czyli: “państwo nie troszczy się o drobiazgi”. 

 

Większość przedsiębiorców zna i chętnie korzysta z tej formy pomocy na różne sposoby, np. poprzez wsparcie na:

 • inwestycje;
 • pożyczki i kredyty preferencyjne;
 • gwarancje kredytowe;
 • umorzenie odsetek ZUS;
 • zwolnienia podatkowe;
 • jednorazową amortyzację;
 • szkolenia.

 

Dotychczasowe i nowe zasady udzielania pomocy

Do końca 2023 roku maksymalna kwota udzielonej pomocy de minimis wynosiła 200 tys. EUR dla jednego przedsiębiorcy w okresie 3 lat (Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis pomoc de minimis). 

Dnia 1 stycznia 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które wprowadziło znaczące zmiany w udzielaniu tego rodzaju pomocy.

Do najważniejszych z nich należą:

 • zwiększenie limitu pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy do 300 tys. EUR w okresie 3 lat;
 • zniesienie odrębnego limitu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów (ze 100 tys. do 300 tys.  EUR);
 • zmiana sposobu obliczania 3-letniego okresu przy sumowaniu udzielonej pomocy de minimis; dotychcza był to bieżący rok podatkowy oraz 2 poprzednie lata podatkowe, aktualnie jest to okres 3 minionych lat (3 x 365 dni);
 • wprowadzenie możliwości udzielania pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury (pod warunkiem, że kwoty pomocy nie ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu)

 

Ważne!

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcę korzystającego z pomocy de minimis obowiązują warunki ustalone w dniu udzielenia wsparcia, czyli w momencie nabycia prawa do pomocy (art. 2 pkt 11 Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca nabył prawo do pomocy przed 31 grudnia 2023 r. na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013, to te warunki będą obowiązywały przez cały okres korzystania z pomocy. Niezależnie od tego, że od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej z zmienionymi warunkami, to wcześniej ustalone warunki pozostaną w mocy. 

W przypadku pomocy indywidualnej udzielanej w ramach programów z 6-miesięcznym okresem przejściowym zasady sprzed 2024 roku mogą obowiązywać do 30 czerwca 2024 r.