Zaproszenie wystosowane dnia 15 grudnia br. na stronie Ministerstwa, skierowane jest do przedsiębiorców, planujących realizację innowacyjnych projektów głównie w obszarze zdrowia, stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, w myśl aktualnych wytycznych Komisji Europejskiej. 

 

Important Projects of Common European Interest (IPCEI), jako jeden z kluczowych mechanizmów polityki gospodarczej Unii Europejskiej zakłada wprowadzenie przełomowych innowacji infrastrukturalnych, które istotnie wzmocnią autonomię strategiczną państw UE i przyniosą pozytywne skutki dla całego rynku europejskiego. Narzędzie to ma na celu umożliwienie krajom członkowskim m.in. osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego na różnym szczeblu, utworzenie miejsc pracy oraz kompleksową poprawę konkurencyjności przemysłu. Uzyskanie dofinansowania w ramach inicjatywy IPCEI może być niepowtarzalną szansą dla polskich firm na sięgnięcie po możliwości, jakie dają najnowsze technologie oraz nawiązanie współpracy z największymi europejskimi przedsiębiorstwami.

Złożone w odpowiedzi na zaproszenie Ministra wstępne koncepcje projektowe mają obecnie charakter poglądowy i pozwolą na ocenę poziomu zainteresowania polskich przedsiębiorców tą tematyką. W dalszym etapie, Minister Rozwoju i Technologii zadecyduje, czy w Polsce finalnie zostanie ogłoszony konkurs w ramach IPCEI HEALTH. 

 

Zakres i kryteria finansowania

Zakres finansowania IPCEI HEALTH został szczegółowo określony w Komunikacie Komisji Europejskiej pt. „Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania”. 

Kluczowym typem projektów rekomendowanych do wsparcia w szczegółowych kryteriach Komunikatu KE są projekty:

  • związane z działalnością badawczą, rozwojową i innowacyjną w obszarze zdrowia. Projekty te kierowane do oceny, powinny wnosić zasadniczą wartość dodaną w tej dziedzinie, w kontekście najnowszych osiągnięć w danej branży oraz mieć gruntownie nowatorski charakter,
  • obejmujące pionierskie zastosowania w przemyśle, ukierunkowane na rozwój nowych produktów bądź usług o zasadniczej zawartości badawczej i innowacyjnej lub wprowadzenie zupełnie nowych procesów produkcyjnych,
  • infrastrukturalne w dziedzinie środowiska, energii, transportu, zdrowia lub cyfrowej, które określić można statusem dużego znaczenie dla misji UE.

Przedsiębiorcy, przy ustalaniu założeń projektowym powinni ukierunkować się na rozwijanie nowych produktów bądź usług, związanych z zawartością badawczą, pozwalającą na wprowadzenie całkowicie innowacyjnych procesów produkcyjnych. Komisja Europejska, podczas oceny znaczenia danego projektu, będzie brała pod uwagę jego wartość pod względem ilościowym i jakościowym, skalę projektu oraz poziom potencjalnego ryzyka technologicznego i finansowego.

W ramach IPCEI HEALTH przewiduje się cztery główne tematy/osie mające na celu wsparcie przemysłu europejskiego i zapewnienie konkurencyjności przemysłu UE na rynku światowym i są to:

  • modernizacja procesów produkcyjnych,
  • innowacyjne produkty w nowych obszarach terapeutycznych,
  • medycyna personalizowana i MedTech,
  • gotowość na kryzysy zdrowotne.

 

Forma aplikowania

Opisane wyżej koncepcje projektowe należy składać według wzoru załączonego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii w terminie do 14 stycznia 2022 r. na wskazany w komunikacie adres e-mail.

Z naszego doświadczenia w realizacji projektów w innych konkursach IPCEI, a zwłaszcza toczącego się obecnie IPCEI CLOUD, wynika że kwalifikować będą się projekty o dużej skali, obarczone  wysokim poziomem ryzyka technologicznego i/lub finansowego oraz cechujące się pozytywnymi efektami zewnętrznymi (tzw. spill overs). Warto zatem już na etapie tworzenia koncepcji projektowych przeprowadzić analizę pod tym kątem.