Aktualizacja artykułu

 

Już 15 listopada br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa łódzkiego, skierowany do przedsiębiorców w zakresie wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. Nabór potrwa do 15 grudnia br. 

 

Konkurs prowadzony będzie w trybie konkurencyjnym i będzie doskonałą okazją, aby pozyskać środki zewnętrzne na wsparcie działalności przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie rozwiązań cyfrowych oraz rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0.

Nabór ogłoszony zostanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i dotyczył będzie Priorytetu 9 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działanie 1 Gospodarka w transformacji, typ projektu: 7, Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Wsparcie w formie dotacji będą mogły uzyskać projekty, które obejmą swoim zakresem rzeczowym wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych zwiększających ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji i zdolność do wdrażania innowacji; zaś beneficjentami konkursu będą mogły być wyłącznie przedsiębiorstwa (zarówno duże jak i MŚP)

Alokację konkursu zaplanowano na poziomie 80 mln zł, a poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wyniesie do 85%.  Kryteria merytoryczne wskazują, że projekt powinien zakończyć się nie później niż 30 czerwca 2026 roku. Ponadto, projekty w zakresie Przemysłu 4.0, powinny obejmować co najmniej jeden ze wskazanych obszarów technologii Przemysłu 4.0:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyberfizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D);
 • Łączność w technologii 5G;
 • BIM (Building Information Modelling);
 • Technologie kwantowe (Quantum Computing);
 • Mikroelektronika.

Warto również pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się sięgnąć po dofinansowanie  oferowane w ramach konkursu będą musieli również wykazać we wniosku aplikacyjnym realne korzyści płynące z przyznanego wsparcia takie jak np.: zwiększenie poziomu obrotów gospodarczych dzięki realizacji projektu. Każdorazowo korzyści te muszą się odnosić bezpośrednio do przedsiębiorstwa aplikującego o środki i być istotne dla jego działalności.

Dodatkowe punkty będzie można uzyskać również za spełnienie następujących kryteriów punktowych:

 • wpływ na transformację (max. 6 punktów). Punkty zostaną przyznane, gdy projekt przyczyni się do: zmiany profilu działalności, wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów, usług lub procesów, które będą neutralne dla klimatu lub będą miały pozytywny wpływ na klimat, zdobycia nowych rynków zbytu i nowych kontrahentów, ograniczenia wykorzystania w działalności firmy węgla brunatnego, wyeliminowania z działalności firmy węgla brunatnego. Dodatkowy punkt mogą zdobyć te projekty, które, przyczynią się do co najmniej jednej z powyższych zmian oraz dotyczą przedsiębiorstwa, którego działalność jest powiązana z działalnością Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów lub Elektrowni Bełchatów, tzn. przedsiębiorstwo dostarcza produkty lub usługi do tych podmiotów;
 • wpisywanie się projektu w RIS (max. do 4 punktów). Punkt zostanie przyznany jeśli projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego lub obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz specjalizacyjnych, określonych w ,,Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”;
 • wielkość przedsiębiorstwa (max. 3 punkty). Punkty zostaną przyznane w zależności od wielkości przedsiębiorstwa: mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom;
 • zaangażowanie kobiet i osób młodych (max. 2 punkty). Punkty zostaną przyznane jeśli wnioskodawca zatrudnia kobiety lub osoby młode, tj. mające w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nie więcej niż 29 lat. Zatrudnienie oznacza, że wnioskodawca zatrudniał wskazane osoby przez minimum 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie oraz planuje zatrudniać je co najmniej w okresie realizacji projektu. Przez zatrudnienie rozumie się każdą formę umowy oraz wymiar pracy, jak też samozatrudnienie.;
 • realizację wskaźnika związanego z utworzeniem miejsc pracy (max. 3 punkty); punkty zostaną przyznane w zależności od wielkości przedsiębiorcy i planowanej liczby utworzonych miejsc pracy.
 • zastosowanie rozwiązań ekologicznych (max. 8 punktów). Punkty zostaną przyznane za adaptację do zmian klimatu, ochronę przyrody, efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę o obiegu zamkniętym.
 • innowacje (max. 4 punkty), zgodnie z definicją innowacji zawartą w podręczniku Oslo 2018.

Każdy projekt może zdobyć maksymalnie 30 punktów. 

Nabór rusza już niebawem, dlatego już teraz warto rozważyć możliwość uczestnictwa w konkursie i wykorzystać szansę na pozyskanie wsparcia własnej firmy w zakresie wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy szczegółowo przybliżą Państwu zasady naboru i pomogą zweryfikować kwalifikowalność zaplanowanych wydatków.