W dniu 22 lutego 2023 r. upłynął termin na składanie przez przedsiębiorców wniosków o udzielenie pomocy publicznej w ramach programu rządowego pod nazwą “Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” (zwany dalej: “Programem”), co jednocześnie skutkowało zakończeniem pierwszego etapu rządowego przedsięwzięcia.

 

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają pozytywne decyzje w zakresie uwzględnienia wniosku o udzielenie pomocy publicznej zobowiązani będą do przystąpienia do kolejnego etapu obejmującego rozliczenie pomocy publicznej.

Zakończenie etapu rozliczenia pomocy przewidziane zostało na dzień 30 czerwca 2023 r.

Jednakże, przed upływem powyższego terminu, Przedsiębiorcy zobligowani zostali do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej min. poprawność danych wskazanych we wniosku, w oparciu o które dokonane zostały wyliczenia wysokości wnioskowanej pomocy.

Zgodnie z założeniami Programu, wymagana dokumentacja powinna zostać przedłożona Operatorowi Programu w terminie do 31 marca 2023 r.

Katalog przywołanych dokumentów, których złożenie będzie obowiązkowe w etapie rozliczenia pomocy obejmuje między innymi:

1) Sprawozdanie beneficjenta, 

2) Formularz rozliczenia pomocy oraz

3) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej. 

Nie powinien umknąć Państwa uwadze fakt, iż wedle wytycznych Programu, nieprawidłowe rozliczenie udzielonej przez rząd pomocy rodzi ryzyko zwrotu nienależnej kwoty wraz z odsetkami. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynkowym, Zespół PwC może wesprzeć zainteresowanych Przedsiębiorców w etapie przygotowywania dokumentacji oraz rozliczenia pomocy.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą naszych usług, zapraszamy do kontaktu.