W sprawie, w której reprezentowaliśmy naszego klienta, Naczelny Sąd Administracyjny 16 kwietnia 2024 r. wydał przełomowy wyrok, który potwierdza, że dla ustalenia momentu, od którego Spółka będzie uprawniona do stosowania zwolnienia bez znaczenia pozostaje moment uzyskania przez Spółkę dochodu z realizowanej inwestycji. Orzeczenie potwierdza, że istotny jest moment, w którym Spółka poniesie koszty na realizację inwestycji. Ten moment bowiem wyznacza miesiąc, od którego Spółka może korzystać z przysługującego jej na podstawie decyzji o wsparciu zwolnienia z podatku dochodowego w zakresie i na warunkach wskazanych w tej decyzji.

 

Zagadnienie momentu nabycia prawa do zwolnienia, pomimo utrwalonej linii interpretacyjnej w tym zakresie dla Specjalnych Stref Ekonomicznych, wraz z utworzeniem PSI ponownie zaczęło budzić wątpliwości. 

Dotychczasowe podejście organów podatkowych wskazywało, że samo poniesienie wydatków inwestycyjnych nie uprawnia do skorzystania z możliwości zwolnienia dochodów w ramach decyzji o wsparciu. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych rozpoczęcie procesu inwestycyjnego powinno prowadzić każdorazowo do uzyskania dochodu, który umożliwia zastosowanie zwolnienia. Do tej pory fiskus stał na stanowisku zgodnie z którym, aby móc skorzystać ze zwolnienia, należy uzyskać przychód z nowej inwestycji, a nie tylko ponieść wydatki kwalifikowane. Analogicznie przyjął DKiS w interpretacji indywidualnej dla podatnika, którego sprawa zakończyła się dziś przed NSA. W wydanej 20 listopada 2020 r. interpretacji, o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.239.2020.2.JKU DKiS podkreślał, że samo rozpoczęcie inwestycji nie upoważnia do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia od podatku. 

Uzyskany dziś wyrok NSA wskazuje, że skarżąca będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia podatkowego począwszy od miesiąca, w którym zostały poniesione koszty kwalifikowane w ramach nowej inwestycji, a bez znaczenia dla możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a pozostaje moment uzyskania przez podatnika dochodu z nowej inwestycji.  

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł te koszty po dniu wydania decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

Dzisiejszy wyrok NSA, który zapadł w sprawie spółki posiadającej decyzję o wsparciu wydanej przed nowelizacją ustawy CIT w 2022 r., rozstrzyga kluczową kwestię w zakresie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym. Wydane orzeczenie daje szansę na uzyskanie korzystnego postanowienia dla pozostałych inwestorów posiadających decyzję o wsparciu wydaną w tamtym okresie. Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad określeniem momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia.