W dniu 1 października 2023 r.  wejdzie w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, będąca implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. „dyrektywa RED II”). 

 

Ustawa zdecydowanie ułatwi korzystanie z instalacji OZE i przyczyni się do rozwoju energii odnawialnej w Polsce.

Nowelizacja wprowadza szereg korzystnych zmian dotyczących wytwarzania i dystrybucji energii z OZE. Najistotniejszymi ułatwieniami są:

 • doprecyzowanie przepisu dot. pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz tzw. ciepła odpadowego;
 • rozszerzenie możliwości wydania gwarancji pochodzenia na takie rodzaje i nośniki energii jak: biometan, ciepło i chłód oraz wodór odnawialny;
 • utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. odnawialnych źródeł energii, który zapewni pełne wsparcie informacyjne dla przyszłych wytwórców energii ze źródeł odnawialnych;
 • podniesienie progu mocy urządzeń fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz wolno stojących kolektorów słonecznych, na których instalację wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę z powyżej 50 kW na 150 kW;
 • regulacja umowy Power Purchase Agreement, czyli sprzedaż energii elektrycznej z OZE bezpośrednio od wytwórcy;
 • wprowadzenie definicji legalnej biometanu oraz ustanowienie zasad i warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu wytworzonego na potrzeby wytwarzania biometanu lub wytwarzania biometanu z biogazu;
 • wprowadzenie wsparcia dla modernizacji funkcjonujących instalacji OZE, szczególnie tych, którym kończy się prawo do korzystania z systemów wsparcia po 15-letnim okresie wsparcia, a które wymagają poniesienia znaczących nakładów modernizacyjnych przy jednoczesnej racjonalizacji wydatków;
 • wprowadzenie nowej definicji hybrydowych instalacji OZE, która uwzględnia m.in. funkcjonujące nowe rozwiązania technologiczne;
 • wprowadzenie wsparcia operacyjnego dla instalacji OZE. Nowy system wsparcia przeznaczony będzie dla wytwórców energii z instalacji będących w stanie technicznym, który umożliwia ich dalsze użytkowanie. Przepisy kierowane będą przede wszystkim do wytwórców energii korzystających z instalacji biogazowych, biomasowych oraz małych elektrowni wodnych. Te zmiany wejdą w życie w połowie 2025 roku;
 • wprowadzenie  ułatwień związanych z morską energetyką wiatrową, Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031, czy doprecyzowania przepisów dotyczących wniosku obejmującego wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej;
 • wprowadzenie współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej (tzw. cable pooling), który pozwoli zwiększyć potencjał mocy wytwórczych.

Implementacja dyrektywy ma niezwykle istotne w kontekście obecnej sytuacji na rynku energii. Nowelizacja ustawy jest kolejnym działaniem wspierającym wytwórców OZE, w sierpniu 2023 przyjęto ustawę, która umożliwi realizację założeń Planu Przemysłowego Europejskiego Zielonego Ładu.

Rynek nośników energii wciąż pozostaje wrażliwy na aktualne wydarzenia ekonomiczne i polityczne. Inwestycje w instalacje OZE nie tylko pozwalają na obniżenie kosztów, ale również na uniezależnienie się od niepewnych dostawców energii. 

Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać o dostępnych i planowanych formach wsparcia z zakresu OZE i efektywności energetycznej zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu Pomocy Publicznej PwC.