Ministerstwo Rozwoju i Technologii 25 kwietnia 2023 r. przyjęło projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw zawierający projekt przepisów o rozliczeniach prosumenta lokatorskiego, który znalazł się w projekcie zmiany ustawy dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii (dalej: „Ustawa o OZE”).

 

W związku ze  inflacji oraz wzrostem cen energii elektrycznej  Ministerstwo Rozwoju i Technologii (“MRiT”) podjęło decyzję o wsparciu rozwoju odnawialnych źródeł energii w blokach. Narzędziem, które ma odpowiadać za wzrost znaczenia i popularności fotowoltaiki ma być instytucja prosumenta lokatorskiego, dzięki której mieszkańcy zabudowy o charakterze wielorodzinnym mają odnieść konkretne korzyści finansowe z wytwarzania własnej, zielonej energii.

 

Kim jest Prosument Lokatorski?

Aby móc skorzystać ze wspomnianych korzyści finansowych, konieczne będzie uzyskanie statusu prosumenta lokatorskiego, w tym celu właściciel lub zarządca budynku wielorodzinnego będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do swojego dostawcy energii, który będzie mógł zmienić formę rozliczeń. Otrzymanie statusu prosumenta lokatorskiego  następować będzie najpóźniej od drugiego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek. Co istotne, status będzie przydzielany bez względu na to czy mikroinstalacja fotowoltaiczna została przyłączona do bloku przed czy też po wejściu w życie omawianych przepisów.

Z udostępnionych dotychczas przez MRiT informacji wynika, że kluczowe będą następujące warunki:

  • mikroinstalacja fotowoltaiczna musi być umiejscowiona na budynku wielolokalowym, który ubiegać się będzie o status prosumenta lokatorskiego;
  • moc mikroinstalacji fotowoltaicznej nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego;
  • budynek wielolokalowy musi w przeważającej większości spełniać funkcję mieszkalną.

 

Jakie korzyści zapewnia status Prosumenta Lokatorskiego?

Podmioty, którym uda spełnić się powyższe warunki i otrzymać status prosumenta lokatorskiego, będą, w ramach nowych przepisów, mogły liczyć na zmianę dotychczasowej formy rozliczeń, na nowe rozliczenie dwuetapowe, w ramach którego:

  • prosument indywidualny lub lokatorski nie będzie płacił ceny ani wnosił opłat związanych z dystrybucją energii wytworzonej i zużytej w ciągu tej samej godziny – będzie ona stanowić tzw. autokonsumpcję;
  • nadwyżki godzinowe będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej, a od 1 lipca 2024 r. cenie godzinowej, a następnie wypłacane w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego;

Dodatkowo wypłacone na konto prosumenta środki będzie można przeznaczyć na poczet: 

  • rozliczenia zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej, 
  • obniżenia opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku;
  • obniżenia opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta;

 

Stanowisko PwC

W naszej ocenie przepisy, których wprowadzenia planuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii są dla podmiotów zainteresowanych rozwojem odnawialnych źródeł energii idealną okazją do jednoczesnego obniżenia kosztów konsumowanej energii elektrycznej.

Co więcej rozwiązanie to wydaje się być szczególnie korzystne ze względu na jego elastyczność, jaką przewidują proponowane przepisy. Jak podkreśla Ministerstwo, zmiana formy rozliczenia nie jest permanentna i w przypadku gdyby dla któregoś z podmiotów, które uzyskają status prosumenta lokatorskiego okazała się być mniej korzystna niż dotychczasowa to możliwa będzie rezygnacja i powrót do pierwotnej formy realizacji rozliczenia.

Zachęcamy do śledzenia tematu oraz w razie pytań zapraszamy do kontaktu.