Innovation Fund to  program Komisji Europejskiej realizowany w latach 2020-2030, stanowiący jeden z największych na świecie programów finansujących projekty demonstracyjne  innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. 

 

Celem Funduszu jest wsparcie inwestycji w czystą energię i przemysł, co ma pobudzić wzrost gospodarczy, stworzyć lokalne, przyszłościowe miejsca pracy i wzmocnić globalną pozycję Europy w dziedzinie technologii.

Podczas spotkania Grupy Eksperckiej Innovation Fund z 6 lipca br. ogłoszono, że:

 • Komisja jeszcze w tym roku planuje uruchomić drugi nabór dotacyjny w ramach Programu dla projektów realizowanych na wielką skalę (o nakładach inwestycyjnych powyżej 7,5 mln EUR), 
 • drugi nabór dla projektów o małej skali (całkowity koszt inwestycyjny poniżej 7,5 mln EUR) ma zostać uruchomiony w pierwszym kwartale 2022 r.

 

Pobierz alert w PDF

Beneficjenci

Aby móc złożyć wniosek konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 • posiadanie osobowości prawnej;
 • przynależność do jednej z kategorii: podmioty prywatne, podmioty publiczne lub organizacje międzynarodowe;
 • odpowiedzialność za realizację projektu i zarządzanie nim, w stosownych przypadkach wspólnie z innymi wnioskodawcami, tj. brak możliwości działania w charakterze pośrednika.

Fundusz skierowany jest w szczególności do przedsiębiorstw, stanowiąc szansę dla innowatorów zarówno z sektora energetycznego, jak i z przemysłowego, np. stalowego, chemicznego, papierniczego, cementowego, ceramicznego i innych energochłonnych gałęzi przemysłu. 

Wnioski mogą być również składane przez konsorcjum osób prawnych działających wspólnie, jednak  osoby fizyczne i organy UE nie mogą być członkami konsorcjum.

 

Zakres wsparcia

Fundusz koncentruje się na wysoce innowacyjnych technologiach i realizacji wielkoskalowych projektów, które mogą przyczynić się do znaczącego zmniejszenia emisji. Ponadto, Program wspiera przekrojowe projekty dotyczące innowacyjnych rozwiązań niskoemisyjnych, które prowadzą do redukcji emisji w wielu sektorach jednocześnie. Fundusz jest również otwarty na projekty o małej skali, które mogą liczyć na uproszczoną procedurę składania wniosków i selekcji.

Program wspiera wybrane innowacje, a także obejmuje komercyjną demonstrację innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, mającą na celu wprowadzenie na rynek rozwiązań przemysłowych w celu dekarbonizacji Europy i wspieranie jej przejścia na neutralność klimatyczną. W szczególności, Fundusz oferuje wsparcie następujących działań:

 • Innowacyjne technologie i procesy niskoemisyjne w energochłonnych gałęziach przemysłu, w tym produkty zastępujące produkty o dużej zawartości węgla;
 • Wychwytywanie i wykorzystanie węgla (CCU);
 • Budowanie i eksploatacja wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS);
 • Innowacyjne wytwarzanie energii odnawialnej;
 • Magazynowanie energii.

 

Budżet  i poziom finansowania

Zakłada się, że budżet Programu na lata 2020-2030 może wynieść ok. 20 mld EUR, w zależności od ceny emisji dwutlenku węgla (Fundusz jest wspierany z wpływów z aukcji uprawnień do emisji z unijnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji). 

 • Fundusz pokryje do 60% dodatkowego kapitału i kosztów operacyjnych projektów o dużej skali oraz do 60% kosztów kapitałowych projektów o małej skali. 
 • Dotacje będą wypłacane w sposób elastyczny, w oparciu o potrzeby finansowe projektu, z uwzględnieniem głównych etapów osiągniętych w trakcie realizacji projektu.
 • Do 40% dotacji może być przyznane na podstawie wcześniej zdefiniowanych kamieni milowych, zanim projekt zostanie w pełni uruchomiony.

 

Wysokie zainteresowanie pierwszym naborem wniosków

Pierwszy nabór dla projektów na małą skalę został uruchomiony 1 grudnia 2020 r. z budżetem w wysokości 100 mln EUR. Nabór został zamknięty w dniu 10 marca 2021 r. - złożono 232 wnioski dotyczące innowacyjnych projektów w zakresie czystych technologii, zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. 

 • Do wsparcia zostały zarekomendowane 32 wnioski związane z projektami realizowanymi w obszarach takich jak: wodór, energia słoneczna, energia wiatrowa, biopaliwa, czy OZE. Przykładowe projekty to np.: 
  • Instalacja do produkcji ekologicznego wodoru o mocy 5 MW”;
  • Rolnictwo wolne od CO2 dla regionu śródziemnomorskiego”;
  • “Pierwszy Bio-LNG w żegludze morskiej”.

Z kolei, w odniesieniu do projektów realizowanych na dużą skalę,  pierwszy nabór został otwarty w dniu 3 lipca 2020 r. i trwał do 29 października 2020 r. Budżet konkursu wyniósł 1 mld EUR. W ramach naboru złożono 311 wniosków dotyczących innowacyjnych projektów w zakresie czystych technologii – przewiduje się redukcję około 1,2 mld ton CO2 w okresie ich funkcjonowania w Programie.

Wybrano 15 projektów wielkoskalowych, realizowanych m.in. w tematyce:

 

(i) OZE - projekty dotyczą: bioelektryczności, energii wodnej i oceanicznej, energii geotermalnej, słonecznej i wiatrowej, czy odnawialnych źródeł ogrzewania i chłodzenia. Wiele propozycji łączy różne technologie energii odnawialnej. Przykładowe projekty rekomendowane do wsparcia to:

 • “BHyPER Community” dostarczanie ekologicznego wodoru do lokalnego zakładu przemysłowego w oparciu o generację fotowoltaiczną (PV) i system akumulatorów;
 • “HYDROGEN EUROPAX” statek o zerowej emisji spalin zasilany przez wielkoskalowy system ogniw paliwowych, który będzie wykorzystywał wyłącznie ekologiczny wodór pochodzący ze źródeł odnawialnych.

 

(ii) energochłonnych gałęzi przemysłu, gdzie nacisk położony jest w szczególności na technologie wychwytywania dwutlenku węgla z różnych źródeł. Przykładowe projekty rekomendowane:

 • “VerBioChem” pierwszy tego rodzaju Zakład Produkcji Etenolizy dostarczający Węgiel Odnawialny dla Europejskiej Zielonej Gospodarki;
 • “TRISKELION” innowacyjna instalacja do produkcji ekologicznego metanolu wytwarzanego z odnawialnego wodoru i CO2 wychwytywanego z istniejącej instalacji kogeneracyjnej.

 

(iii) magazynowanie energii, w tym na przykład:

 • “Sun2Store”innowacyjny system magazynowania energii elektrycznej z pompą ciepła, który ma na celu przechowywanie energii elektrycznej z fotowoltaiki i przekazywanie jej z powrotem do sieci.

 

Nadchodzący nabór — termin składania wniosków

Projekty na małą skalę

Drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów na małą skalę ma zostać ogłoszone w marcu 2022 r. z przewidywanym budżetem w wysokości 100 mln EUR i pozostanie otwarte przez pięć miesięcy. Proces składania wniosków pozostanie zbliżony do pierwotnego.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy harmonogram dla projektów o małej skali:

Ogłoszenie drugiego naboru

15 marca 2022 r.

Termin składania wniosków

koniec sierpnia 2022 r.

Informacja o wynikach oceny i zaproszenie do przygotowania dotacji 

I kwartał 2023 r.

Przyznanie dotacji i pomoc w rozwoju projektu

od II kwartału 2023 r.

 

Projekty na dużą skalę

Kolejny nabór dla projektów realizowanych na dużą skalę ma zostać ogłoszony 26 października 2021 r. Termin składania wniosków upłynie 1 marca 2022 r.  Szacunkowy budżet naboru ma wynieść od 1,3 do 1,5 mld EUR, w zależności od ceny emisji dwutlenku węgla. 

Proces składania i wyboru wniosków będzie tylko jednoetapowy (ułatwienie dla dużych projektów względem pierwszego naboru). Dokumenty dotyczące zaproszenia zostaną zmodyfikowane, aby lepiej ukierunkować wnioskodawców. Istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku, w szczególności przez inwestorów, którzy uzyskali pomoc doradczą i techniczną w efekcie pierwszej oceny - naszym zdaniem w ich przypadku istnieją duże szanse na pozyskanie wsparcia w planowanym do uruchomienia naborze. 

Poniższa tabela zawiera szczegółowy harmonogram (planowany):

 

Ogłoszenie drugiego naboru

26 października 2021 r.

Termin składania wniosków

1 marca 2022 r.

Informacja o wynikach oceny i zaproszenie do przygotowania dotacji 

lipiec 2022 r.

Przyznanie dotacji i pomoc w rozwoju projektu

IV kwartał 2022 r.

 

 

Bez względu na powyższe, zachęcamy wszystkie podmioty zainteresowane realizacją innowacyjnych projektów przyczyniających się do zredukowania emisji gazów cieplarnianych do zbadania potencjału wynikającego ze skorzystania z Funduszu.