8 grudnia 2023 rozpoczął się pierwszy nabór wniosków na granty kaskadowe dla regionów w ramach projektu CLIMAAX. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Nabór potrwa do 8 marca 2024. 

Granty wspomogą:

- Organy publiczne (w tym władze regionalne, gminy, a także agencje publiczne) posiadające mandat do opracowywania ocen ryzyka związanego z klimatem i planów zarządzania ryzykiem w danym regionie;

- Podmioty non-profit reprezentujące lokalną/regionalną społeczność zaangażowaną we wspólne działania na obszarach podatnych na skutki zmiany klimatu i zagrożonych przystosowaniem się do zmian klimatu.

Europejski krajobraz zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi i adaptacji do zmian klimatu jest daleki od jednolitego oraz skutecznego. W strategii UE w zakresie przystosowania podkreślono pilną potrzebę podjęcia bardziej ambitnych wysiłków w zakresie przystosowania się do zmian, budowania odporności oraz zapobiegania. Misja UE ds. przystosowania się do zmiany klimatu określiła ambitne ramy lokalnej i regionalnej adaptacji transformacyjnej, których celem jest przygotowanie Europy do radzenia sobie z zakłóceniami klimatycznymi, przyspieszenie transformacji w kierunku przyszłości odpornej na zmianę klimatu oraz budowanie głębokiej odporności poprzez zwiększanie skali możliwych do zastosowania rozwiązań.

CLIMAAX ma na celu pomóc władzom lokalnym i regionalnym oraz społecznościom lepiej zrozumieć zagrożenia klimatyczne, na które są narażone. Umożliwi im podjęcie odpowiednich działań, pomoże w ocenie przeszłych doświadczeń i ich wpływu na ryzyko związane ze zmianą klimatu. Zgłaszane wnioski o dofinansowanie muszą mieć na celu stworzenie regionalnej/lokalnej oceny klimatu uwzględniającej wiele zagrożeń, obejmującej działania mające na celu ukończenie 3 faz projektowych:

- Faza 1: Faza obejmuje analizę ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi przy zastosowaniu wspólnych ram metodologicznych CLIMAAX;

- Faza 2: Podczas drugiej fazy doskonalone są analizy ryzyk powstałe w Fazie pierwszej. Proces przebiega z wykorzystaniem szczegółowych danych lokalnych. W tej fazie partnerzy CLIMAAX oferują beneficjentom wskazówki dotyczące przeprowadzania regionalnych/lokalnych analiz

- Faza 3: Etap obejmuje badanie potencjalnych opcji adaptacyjnych i odpowiednich działań w skali lokalnej. Etap zakłada podjęcie konkretnych działań mających na celu adaptację do zmian klimatu. Pod uwagę brane są słabe punkty zidentyfikowane w poprzednich Fazach.

Nabór przyniesie korzyści pod postacią zestawu narzędzi do oceny wielu ryzyk. Wsparcie obejmie także dostęp do doradztwa technicznego i wsparcia poprzez helpdesk CLIMAAX. Beneficjenci otrzymają także dostęp do wydarzeń informacyjnych organizowanych przez CLIMAAX

Dofinansowanie ryczałtowe wyniesie do 300 000 EUR na pojedynczy projekt. Instytucja zarządzająca planuje webinarium informacyjne, które odbędzie się 13 lutego – szczegóły oraz linki do spotkań będą dostępne na stronie konkursu.

Jeżeli jesteście Państwo reprezentami podmiotów wpisujących się w ramy konkursu i jesteście Państwo zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach programu, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Zespołu Pomocy Publicznej PwC.