Aby ułatwić skuteczne wdrożenie założeń Europejskiego Zielonego Ładu, konieczne było stworzenie polskim przedsiębiorcom (działającym w wybranych regionach węglowych) szansy na dostosowanie swojej działalności do zbliżającej się transformacji w kierunku neutralności klimatycznej UE, planowanej do osiągnięcia w 2050 roku. W tym celu, w ramach Polityki spójności Unii Europejskiej, powołano do życia Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

 

Ten całkowicie nowy instrument finansowy ma na celu wsparcie obszarów górniczych, które w wyniku ww. transformacji są lub wkrótce będą dotknięte skutkami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. Realizacja “zielonej” polityki wiąże się bowiem z wysokimi kosztami i nowymi, do tej pory nie spotykanymi wyzwaniami. W przypadku województwa dolnośląskiego, obszarem, które będzie podlegać wsparciu z FST, określono subregion wałbrzyski, a więc powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i miasto Wałbrzych.

Korzyści z FST to przede wszystkim możliwość wykorzystania wsparcia finansowego na skuteczniejszą dywersyfikację gospodarczą subregionu wałbrzyskiego, który ze względu na swoje uzależnienie od paliw kopalnych, wkrótce dotkliwie może odczuć skutki zbliżającej się transformacji klimatycznej. Warto wspomnieć też, że w przeciwieństwie do większości regionalnych i ogólnokrajowych programów, FST zapewnia dotacje dla projektów inwestycyjnych, jednocześnie nie wymagając wdrażania innowacji. Pozwoli tym samym na inwestycje produkcyjne, które mają na celu restrukturyzację ekonomiczną i gospodarczą, ale również wesprze działania w dziedzinie cyfryzacji czy podniesienie kwalifikacji pracowników. Wsparcie w ramach FST może wynieść do 70% wartości kosztów kwalifikowanych.

W 2024 roku firmy z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa z subregionu wałbrzyskiego będą mogły starać się o środki w kilku konkursach, ogłaszanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Eksperci PwC wybrali te, które mogą najbardziej zainteresować firmy z tego subregionu:

Działanie Dla kogo Wartość projektu Typy projektów Termin naboru

9.4 Transformacja gospodarcza

MŚP

do 40 mln PLN kosztów kwalifikowanych

Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności. Preferowane będą projekty skutkujące powstaniem miejsc pracy.

8.02.2024 - 28.03.2024

9.4 Transformacja gospodarcza

MŚP

do 15 mln PLN kosztów kwalifikowanych

"Zielone" inwestycje MŚP. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Modernizacja energetyczna MŚP-projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w MŚP np. instalacji OZE wraz z magazynem energii (za wyjątkiem MSP dla których produkcja energii elektrycznej stanowi główny PKD), termomodernizacja budynków, wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii  elektrycznej, poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych (np. linii produkcyjnej) lub wykorzystującej ciepło odpadowe. 

06.02.2024 - 07.03.2024

9.4 Transformacja gospodarcza

MŚP, duże przedsiębiorstwa, jednostki naukowe.Na chwilę obecną brak informacji odnośnie min i max wartości projektu

Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI.

  1. Finansowanie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa i partnerstwa przedsiębiorstw  oraz partnerstwa naukowo-przemysłowe (w których przedsiębiorstwo jest liderem). Inwestycje w infrastrukturę badawczą będą obejmowały zakup aparatury, sprzętu lub technologii służących pracom badawczym mającym na celu tworzenie innowacyjnych produktów i usług.
  2. Wsparcie inwestycyjne dla MŚP w zakresie wdrożenia wyników prac B+R (własnych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo, wraz z pracami przedwdrożeniowymi, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku), prowadzące do zwiększenia intensywności wykorzystania technologii i wiedzy, koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmian klimatu.
  3. Podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R lub realizacji procesu innowacyjnego oraz działań z zakresu ochrony własności intelektualnej - możliwe jedynie jako komponent uzupełniający projekt dotyczący prac B+R/infrastruktury B+R.

28.03.2024 - 25.04.2024

9.5 Transformacja środowiskowa

m.in. MŚP, duże przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 
100 000 PLN

Wsparcie OZE w ramach transformacji środowiskowej, w tym tworzenie magazynów energii.

Wsparcie inwestycji w:

  • alternatywne źródła energii (w tym instalację PV i pompy ciepła), także w zakresie prosumenckim,
  • tworzenie magazynów energii także jako samodzielnych inwestycji,
  • stacje ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujące energię z danego źródła/magazynu energii,
  • przebudowie sieci umożliwiającej odbiór energii z OZE

Wspierany będzie również:

  • rozwój spółdzielni energetycznych,
  • klastrów energii odnawialnej,
  • oraz innych mechanizmów wytwarzania i bilansowania energii z OZE (społeczności energetycznych działających w zakresie OZE).

W przypadku montażu pomp ciepła, w uzasadnionych przypadkach - w oparciu o audyt energetyczny - możliwe jest pozostawienie istniejącego kotła gazowego jako źródła szczytowego/dodatkowego.

18.04.2024 - 10.05.2024

9.5 Transformacja środowiskowa

m.in. MŚP, duże przedsiębiorstwa.

 

Przebudowa sieci umożliwiająca odbiór energii z OZE.

Więcej informacji nt. konkursu pojawi się w 2024 roku.

24.07.2024 - 26.08.2024

 

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem środków na sprawiedliwą transformację, to zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.