Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało kolejny nabór w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w którym o środki mogą aplikować także przedsiębiorcy (zarówno z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw). 

 

W ramach konkursu o dofinansowanie będą mogły ubiegać się inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. Przedmiot wsparcia obejmuje budowę lub modernizację tzw. centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych.

 

Kiedy?

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

Na co można uzyskać wsparcie?

Wsparcie może zostać udzielone na: 

1) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont: 

a) budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych,

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;

2) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych; 

3) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych. 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • podmioty, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

Na jakich zasadach?

Wyżej wymienione podmioty mogą zostać objęte wsparciem, jeżeli m.in.:

  • będą mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - numer EP (Dz. U. z 2022 r. poz.2001),
  • będą wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej jeden z niżej wymienionych rodzajów działalności gospodarczej:

Kod działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD

Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla  zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.23.Z

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów
i tłuszczów jadalnych

46.34.B

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży  hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i  owocowo-warzywnych

46.36.Z

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich -  dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru

46.37.Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - z wyłączeniem  sprzedaży hurtowej przypraw

46.38.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-dotyczy wyłącznie  usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych,  rybołówstwa i akwakultury

52.24.A, 52.24.B, 52.24.C

Przeładunek towarów – dotyczy wyłącznie załadunku, rozładunku i  przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa  i akwakultury

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -  dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na  użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego  przez rolno-spożywcze rynki hurtowe

82.92.Z

Działalność związana z pakowaniem - dotyczy wyłącznie produktów rolnych,  rybołówstwa i akwakultury

 

Ile wynosi limit wsparcia?

Wsparcie udzielane jest do wysokości 15 mln PLN na ostatecznego odbiorcę wsparcia.

Minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 250 tys. PLN.

 

W jakim okresie koszty w ramach naboru są kwalifikowalne?

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 października 2025 r. 

Koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku.

 

Dalsze kroki

Zachęcamy Państwa do skorzystania wsparcia konkursu, gdyż jest to jeden z nielicznych naborów dotyczących stricte projektów inwestycyjnych. 

Zespół Pomocy Publicznej PwC pomoże Państwu ustrukturyzować projekt, przeprowadzi Państwa przez cały proces aplikacyjny, a także wesprze na etapie rozliczania projektu. Zapraszamy do kontaktu.