Zaproponowane zostały zmiany w uldze B+R poprzez poszerzenie zakresu katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty przeglądów, konserwacji oraz kalibracji aparatury naukowo-badawczej, a także koszty specjalistycznego transportu towarów wykorzystywanych w działalności B+R. Ponadto będzie możliwe odliczenie kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych a także wyników prowadzonych badań naukowych nabytych od podmiotów innych niż jednostki naukowe.

 

3 filary pakietu deregulacyjnego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (“Projekt Ustawy”), stanowiącą część Pakietu deregulacyjnego.

Pakiet deregulacyjny ma na celu wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu działalności, już na etapie jej rozpoczęcia, a także jej rozwoju w kolejnych latach. Projekt obejmie również przepisy dotyczące zasad tworzenia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania.

Celem projektowanych rozwiązań jest zmniejszenie liczby wymogów regulacyjnych, co przeniesie się na wygenerowanie oszczędności czasowej i kosztowej po stronie obywateli i przedsiębiorców. 

Wejście projektu w życie planowane jest od 1 stycznia 2025 roku.

 

Ulga badawczo-rozwojowa

MRIT zwróciło uwagę na przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową. W związku z czym, zaproponowano dwie znaczące zmiany dotyczące:

  • usunięcia z art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy CIT wymogu, aby ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne a także nabycie wyników prowadzonych badań naukowych, aby mogły zostać uznane za koszty kwalifikowane muszą być świadczone lub wykonywane albo nabyte od jednostek naukowych (w projekcie ustawy wskazano, iż będą mogły być świadczone także przez podmioty zewnętrzne); 
  • dodania możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych następujących kosztów:

a) przeglądów, konserwacji oraz kalibracji aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym,
b) specjalistycznego transportu towarów wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym.

Szczególnie korzystnie zapowiada się zmiana w zakresie nabywania ekspertyz, opinii usług doradczych i innych. Likwidacja ograniczenia przedmiotowego polegającego obecnie na limitowaniu nabycia do podmiotów będących jednostkami naukowymi powinno znacząco uatrakcyjnić ulgę B+R i zwiększyć odpisy z jej tytułu. 

Należy jednak zauważyć, że jest ryzyko, że zniesienie powyższego ograniczenia nie spowoduje, że podmioty prowadzące działalność B+R w łatwy sposób skorzystają z powyższej zmiany. Omawiana nowelizacja wciąż nie pozwoli na odliczenie dowolnych usług nabytych na cele działalności B+R. Dotychczasowa praktyka interpretacyjna dotycząca centrów badawczo-rozwojowych mogących korzystać z tej preferencji pokazuje zaś, że nie jest oczywiste kto, kiedy i w jakie formie może przygotować ekspetyzę, czy świadczyć usługę doradczą, by jego koszt mógł zostać odliczony.

Dalej opisujemy pozostałe zaproponowane zmiany:

I filar – łatwiejsze kroki w biznesie

Zaproponowano doprecyzowanie przepisów, z którymi przedsiębiorcy mają styczność, gdy rozważają rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. To w szczególności zmiany dotyczące działalności nierejestrowanej (wprowadzenie zasady posługiwania się numerem PESEL, czy wyeliminowanie wątpliwości w zakresie metodyki liczenia karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z tzw. Małego ZUS Plus.

II filar – prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej

Zaproponowano również uproszczenie niektórych obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach, a także poprawienie ich relacji z administracją publiczną. Wśród projektowanych rozwiązań można wskazać chociażby: skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni,  obowiązek doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów (zmiana wprowadziłaby większą przejrzystość i przewidywalność procedur kontrolnych, co jest korzyścią zarówno dla inspekcji, jak i samej firmy). Zaproponowano także uchylenie art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej by przeciwdziałać wszczynaniu niejednokrotnie fikcyjnych postępowań przygotowawczych jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

III filar – prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom

Projekt ustawa zakłada również zwiększenie stabilności systemu prawnego i zminimalizowanie obciążeń regulacyjnych nakładanych na przedsiębiorców. W związku z tym projekt obejmuje zmiany takie jak: zasada „one in, one out” (każdy dodawany obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia); wydłużone vacatio legis (nie krótsze niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – przedsiębiorcy zyskają czas do przygotowania się do nowych rozwiązań).