Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapowiedziała rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, o którym informowaliśmy już w naszym  wcześniejszym artykule

 

Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów, której efektem będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji w procesie biznesowym (innowacja procesowa).

 

Kiedy?

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 2 sierpnia 2023 r. do 25 października br.

 

Na co można uzyskać wsparcie?

 • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0,
 • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania,
 • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo.

Powyższe działania mogą zostać zrealizowane w ramach jednego kompleksowego projektu. Jednocześnie mapa drogowa powinna zostać sporządzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, gdyż stanowi obligatoryjny element projektu i jest każdorazowo wymagana jako załącznik do wniosku o dofinansowanie. 

Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniu mapy drogowej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Regiony objęte pomocą w ramach programu:

 • województwo lubelskie, 
 • podkarpackie,
 • podlaskie, 
 • świętokrzyskie, 
 • warmińsko-mazurskie, 
 • mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

 

Ile wynosi wsparcie?

 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł. 
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 200 000 zł.

Wsparcie na usługi szkoleniowe i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej. 

Poziom zwrotu dotacji warunkowej uzależniony jest od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, wielkości przedsiębiorstwa, a także spełnienia warunku utrzymania bądź zwiększenia średniej wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 100 mln zł.

 

Na jakich zasadach?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują: 

1) przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa). Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej i opracowanie mapy drogowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Mapa drogowa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. 

oraz 

2) wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji.

Warto zaznaczyć, że kolejny nabór w ramach powyższego działania został zaplanowany na III kwartał 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to dodatkowa pula środków dla przedsiębiorstw ze wschodnich województw. Zachęcamy Państwa do skorzystania z nich i pozyskania dotacji na realizowane przez Państwa projekty inwestycyjne. Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią porozmawia z Państwem na temat dostępnych możliwości wsparcia, a także pomoże w odpowiednim ustrukturyzowaniu projektu oraz wesprze w całym procesie pozyskiwania dofinansowania. Zapraszamy do kontaktu.