Komisja Europejska 30 czerwca 2022 r.  zatwierdziła polski program o wartości ponad 5,5 miliarda złotych, którego celem jest pomoc przedsiębiorcom, których działalność ucierpiała na skutek inwazji Rosji na Ukrainę. 

 

Program zatwierdzono na podstawie „Tymczasowych kryzysowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”, przyjętych przez Komisję Europejską 23 marca 2022.

Zdecydowana większość branż odczuwa skutki wojny za naszą wschodnią granicą, czy to w formie utrudnień, bądź zerwania łańcucha dostaw, wzrostów kosztów surowców, czy też pośrednio jako skutek zastosowanych sankcji. Zatwierdzona pomoc będzie skierowana głównie do podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji.

Zatwierdzone wsparcie będzie miało wartość ponad 5,5 miliarda złotych. Na chwilę obecną (7 lipca 2022 r.) opublikowano decyzje o trzech formach wsparcia. Dwa kolejne programy zostały przesłane przez polski rząd do Komisji Europejskiej i czekają na zatwierdzenie. Obejmują one m.in. gwarancje leasingowe, ale również dotacje i preferencyjne pożyczki z programów operacyjnych z lat 2014-2020.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Operatorem dwóch ogłoszonych 30 czerwca gwarancji jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Procedura wyłonienia operatora bądź operatorów preferencyjnych pożyczek dla firm z województw Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Podlaskiego jest obecnie w toku. 

 

Już można składać wnioski

Wsparcie będzie udzielane od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. Co ważne, wsparcie to dostępne będzie dla zdecydowanej większości sektorów (z wyjątkiem sektora finansowego). 

 

Gwarancje dla pożyczek dla firm - 4,5 mld zł

Większość dostępnych środków przeznaczona będzie na gwarancje spłaty kredytu udzielanego na zapewnienie płynności finansowej i finansowanie inwestycji dla średnich i dużych przedsiębiorstw. 

Firma zainteresowana otrzymaniem gwarancji poza wnioskiem o kredyt powinna złożyć w jednym z 5 wybranych banków wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach gwarancji. W przypadku przyznania pożyczki, umowa zawierana z bankiem uwzględnia już jako zabezpieczenie pożyczki gwarancje przyznane przez BGK. 

Maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 250 milionów złotych, wysokość samej gwarancji nie może przekroczyć 200 milionów zł. Gwarancje nie mogą być również większe niż 15% średnich rocznych obrotów firmy z ostatnich 3 zamkniętych okresów rozliczeniowych oraz nie mogą przekroczyć 50% kosztów energii za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wsparcie.

Gwarancje będą mogły pokryć do 80% pozostałej do spłaty kwoty kapitału, bez odsetek i innych kosztów. 

Maksymalny okres udzielenia gwarancji uzależniony jest od jej przeznaczenia i wynosi 

  • 39 miesięcy dla kredytów obrotowych, 
  • dla kredytów inwestycyjnych nie dłużej niż 72 miesiące.

Prowizja z tytułu przyznanej gwarancji dla średnich firm wynosi od 0,25% w pierwszym roku, do 1% w szóstym roku umowy gwarancyjnej, prowizja dla firm dużych wynosi odpowiednio od 0,5% do 2%

 

Gwarancje na produkty faktoringowe - 1 mld zł

Miliard złotych został przeznaczony na gwarancje na produkty faktoringowe. W tym wypadku wsparcie dostępne będzie zarówno dla sektora MŚP, jak i dla dużych firm.  

Gwarancje limitu faktoringowego pozwolą firmom na poprawę ich płynności finansowej. Gwarancje obejmują spłatę niespłaconych zobowiązań z tytułu umowy faktoringowej, nie obejmują one jednak odsetek i innych kosztów. 

Maksymalny okres gwarancji limitu faktoringowego to 27 miesięcy może ona objąć maksymalnie 80% kwoty faktoringu. BGK współpracuje w ramach tej gwarancji z sześcioma faktorami.

Prowizja z tytułu udzielonego wsparcia dla firm z sektora MŚP wynosi od 0,25% w pierwszym roku  do 0,5% w drugim roku obowiązywania limitu. Dla firm dużych to odpowiednia 0,5% w pierwszym i 1% w drugim roku umowy.

 

Większe wsparcie dla: Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego

Ostatnią z planowanych form wsparcia są preferencyjne pożyczki dla firmy z trzech województw (Podlaskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego). Na realizację tej formy wsparcia zarezerwowano 45 milionów złotych. 

Pożyczki oferowane będą przez wybranych operatorów, planowane jest uruchomienie dwóch rodzajów pożyczek: inwestycyjnych i obrotowych. 

Pożyczki oprocentowane będą poniżej średniej rynkowej. Wsparcie skierowane będzie do firm z sektora MŚP, jak również dla dużych firm.  

Szczegółowe informacje na temat warunków wsparcia powinny zostać opublikowane w najbliższym czasie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będące administratorem tych środków.

 

Czym są Tymczasowe Kryzysowe Ramy Pomocy

Ustawiając tymczasowe kryzysowe ramy pomocy, Komisja Europejska zdecydowała, iż będą one obowiązywać do 31 grudnia 2022 roku. Umożliwiono tym samym państwom członkowskim wsparcie przedsiębiorców, zwłaszcza tych najsilniej dotkniętych trwającą wojną. Wsparcie to może obejmować:

  • Ograniczone kwoty pomocy: dotacje do 35 000 euro dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem działających w sektorach rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury oraz do 400 000 euro na przedsiębiorstwo dotknięte kryzysem działające we wszystkich innych sektorach
  • Wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i pożyczek dotowanych
  • Pomoc na zrekompensowanie wysokich cen energii  maksymalnie do 2 mln euro.

W przypadku poniesienia strat operacyjnych, niezbędne może się okazać uzyskanie dalszej pomocy w celu zapewnienia kontynuacji działalności gospodarczej. W tym celu państwa członkowskie mogą przyznać pomoc przekraczającą te pułapy: do 25 mln euro dla odbiorców energochłonnych i do 50 mln euro dla przedsiębiorstw działających w określonych sektorach, takich jak produkcja aluminium i innych metali, włókien szklanych, pulpy, nawozów lub wodór i wiele podstawowych chemikaliów. 

Szczegółowe informacje na temat Tymczasowych Kryzysowych Ram Pomocy znajdą Państwo w naszym wcześniejszym artykule

 

Dalsze kroki

Będziemy monitorować postępy legislacyjne w sprawie pozostałych planowanych form wsparcia tj.:

  • Programu gwarancji transakcji leasingowych udzielanych w związku ze skutkami konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy” SA.103174(2022/N) oraz
  • Dotacji lub pożyczek ze środków programów operacyjnych na lata 2014‒2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę” SA.103175(2022/PN)

i informować Państwa o kolejnych decyzjach Komisji Europejskiej w tej sprawie. 

Tymczasem przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem w ramach opisanych mechanizmów zachęcamy do kontaktu z Zespołem Pomocy Publicznej PwC.