Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
* }

Praca zdalna w nowej odsłonie?

Obecnie przepisy tzw. ustawy covidowej z marca 2020 r. uprawniają do świadczenia pracy z domu. Według tych przepisów przedsiębiorcy kierują pracowników do pracy zdalnej w trakcie obowiązywania epidemii oraz do trzech miesięcy po jej odwołaniu.

Wytyczne OECD w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na uprzednie porozumienia cenowe (APA)

W dniu 18 grudnia 2020 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowe wytyczne w formie raportu „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”. Raport powstał, aby omówić gwałtowne zmiany jakie miały miejsce w gospodarce w 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19, a które istotnie wpłynęły na warunki transakcji wewnątrzgrupowych przedsiębiorstw Międzynarodowych.

Możliwość wstecznego rozliczenia straty poniesionej z powodu COVID-19

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Tarcza Antykryzysowa), przedsiębiorcy będący płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych posiadają możliwość wstecznego rozliczenie straty za 2020 r. z dochodem za 2019 r.

Zmiany w przepisach dotyczących wydawania wiz

25 stycznia 2021 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zmienia ona, i to w potencjalnie rewolucyjny sposób, ustawę o cudzoziemcach pod kątem wydawania wiz.

MF znów przedłużył terminy zapłaty zaliczek na PIT

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Tarczy Antykryzysowej nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w ramach SSE

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przyznane na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.; Tarcza Antykryzysowa) przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) nie stanowi przychodu z działalności zwolnionej z opodatkowania.

Opodatkowanie dodatkowych świadczeń związanych z COVID-19

Powrót pracowników do zakładów pracy oznacza dla pracodawców nowe wyzwania związane z zachowaniem procedur mających na celu zapewnienie zatrudnionym bezpieczeństwa w warunkach pandemii. W związku z tym niektórzy przedsiębiorcy decydują się na zapewnienie pracownikom dodatkowych świadczeń, np. w postaci testów na obecność COVID-19. Powstaje wówczas zagadnienie opodatkowania tych dodatkowych świadczeń.

Kary umowne w dobie koronawirusa

Czasy pandemii stanowią sprawdzian dla wielu przedsiębiorców. Z jednej strony chcą oni być postrzegani jako wiarygodni i pewni partnerzy biznesowi. Z drugiej natomiast, pomimo szczerych starań często nie można uniknąć sytuacji, w których realizują swoje zobowiązania w sposób odbiegający od ustaleń umownych. W pewnych przypadkach może to rodzić kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej oraz konieczność zapłaty kar umownych lub innych dodatkowych opłat.

Zmiany dotyczace wazności certyfikatow rezydencji wprowadzone przez Tarcze Antykryzysowa 4.0

Dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0), wprowadzająca jednocześnie zmiany w zakresie ważności certyfikatów rezydencji.

COVID-19 | Nowa tarcza antykryzysowa opublikowana w Dzienniku Ustaw

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 (tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0), natomiast w dniu 23 czerwca 2020 r. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

COVID-19 | Aktualnie dostępne dotacje unijne na działalność operacyjną w czasie epidemii

Jednym z dostępnych dla przedsiębiorców instrumentów wsparcia w walce ze skutkami pandemii Covid-19 są dotacje z funduszy unijnych dystrybuowane w ramach poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Stanowią one jeden z nielicznych instrumentów, które umożliwiają uzyskanie bezpośredniej gotówki w odróżnieniu do licznych instrumentów zwrotnych.

COVID-19 | Dotacje unijne na działalność operacyjną w czasie epidemii

Informacja o możliwości uzyskania dotacji z funduszy unijnych w związku z wystąpieniem Covid-19 wzbudziła spore zainteresowanie przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. W ostatnich dniach weszło w życie oczekiwane rozporządzenie stanowiące podstawę prawną do udzielania dotacji, a już od tego tygodnia pojawiają się pierwsze, atrakcyjne konkursy (np. bony rekompensacyjne dla MŚP z Małopolski).

COVID-19 | Tarcza antykryzysowa 3.0

W dniu 15 maja 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0), która następnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

COVID-19 | Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa oraz inne instrumenty wsparcia mają na celu pomoc przedsiębiorcom w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. W artykule prezentujemy zestawienie przedstawiające najważniejsze informacje na temat dofinansowań oraz ulg dostępnych dla podmiotów operujących na terenie Polski.

COVID-19 | Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę z tytułu podatku PIT za 2019

Minister Finansów wydał rozporządzenie, ostatecznie rozwiązujące sprawę naliczenia odsetek w związku ze złożeniem zeznania podatkowego w wydłużonym do 31 maja 2020 r. terminie, przewidzianym ustawą o Tarczy Antykryzysowej. Rozporządzenie przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w terminie od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku PIT.

COVID-19 | Tarcza antykryzysowa 2.0

W dniu 17 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarczę Antykryzysową 2.0), która następnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

COVID-19 | JPK_V7 oraz zmiany w zakresie raportowania paragonów uznawanych za faktury uproszczone

Zgodnie z przyjętą 31.03.2020 r. przez Sejm tzw. tarczą antykryzysową związaną z epidemią wywołaną COVID-19, na 1 lipca 2020 r. został przesunięty termin wejścia w życie nowej struktury VAT dla dużych podatników. Natomiast z dniem 1 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w zakresie szczegółowych obowiązków dotyczących nowej struktury, które zakłada zmiany w zakresie raportowania paragonów uznawanych za faktury uproszczone do 31 grudnia 2020 r.

COVID-19 | Szczegóły tarczy antykryzysowej

Ustawa zawierająca pakiet działań antykryzysowych, tzw. tarczy antykryzysowej, mający na celu wsparcie przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z zapowiedziami obejmuje on szereg mechanizmów o charakterze bezpośredniego wsparcia oraz wiele odroczeń i zawieszeń części obowiązków dla przedsiębiorców.

COVID-19 | Tarcza Antykryzysowa rozwiązania dla pracodawców i pracowników

Sejm przyjął rządowy projekt specustawy dotyczącej przeciwdziałania skutkom wirusa COVID-19, czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zawiera on szereg rozwiązań, których celem jest wsparcie przede wszystkim pracodawców i pracowników (w tym osób samozatrudnionych oraz świadczących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne) w radzeniu sobie z potencjalnym zagrożeniem, jakim jest spowolnienie gospodarcze w wielu branżach wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jednym z założeniem zmian jest przedłużenie, odroczenie lub zawieszenie poboru danin publicznych, co ma pozwolić na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw.

COVID-19 | Pakiet antykryzysowy a obowiązujące terminy podatków

18 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej, w ramach którego omówiony został pakiet antykryzysowy, który ostatecznie został nazwany Tarczą Antykryzysową. Pakiet pomocowy przygotowany przez Rząd ma wspomóc polskich przedsiębiorców zmagających się z efektami epidemii koronawirusa w Polsce. Na ten moment nie jest jednak jasne, czy zostaną wprowadzone przepisy dotyczące kwestii przedłużenia terminów na składanie poszczególnych deklaracji / informacji podatkowych.

COVID-19 | Wykonywanie czynności kontrolnych przez organy podatkowe w czasie zagrożenia epidemicznego

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, wykonywanie czynności kontrolnych przez władze skarbowe jest wyjątkowo utrudnione. Z drugiej strony ograniczeniu podlega również aktywność podatników, którzy z uwagi na utrudnienie funkcjonowania zakładu pracy i konieczność podejmowania przez personel pracy zdalnej nie są w stanie odpowiednio obsłużyć procesu kontroli.

COVID-19 | Alert imigracyjny

Od 12 marca 2020 roku na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzeniającym się korona- wirus SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19. (AKTUALIZACJA 27 marca 2020 r.)

COVID-19 | Jakie konsekwencje w zakresie… podatków pracowniczych

W ostatnim czasie szerokim echem odbijają się podejmowane na całym świecie działania, mające na celu ograniczenie skutków rozprzestrzeniania się groźnego wirusa, popularnie zwanego pod nazwą koronawirus. Świat biznesu reaguje na zagrożenie poprzez ograniczanie przemieszczania się osób, odwoływanie targów, kongresów i konferencji. Popularną formą zapobiegania szerzenia się wirusa jest ograniczanie kontaktów bezpośrednich oraz wzrost znaczenia form komunikacji mobilnej. Pracownicy często są kierowani do pracy zdalnej.

Koronawirus a realizacja umów handlowych

Realizacja wielu umów handlowych została lub, wskutek zakłócenia łańcucha dostaw, może zostać w przyszłości znacząco utrudniona pandemią choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2. W tych okolicznościach zastosowanie standardowych zasad dotyczących niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań, w tym skuteczność klauzul przewidujących odszkodowania czy kary umowne za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań, może być ograniczone.

Koronawirus - co muszą wiedzieć pracodawcy?

W dniu 8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („ustawa koronawirusowa”). O czym musi wiedzieć pracodawca? Jakie prawa przysługują pracownikom? Poniżej prezentujemy listę zagadnień istotnych dla firm w obliczu rosnącego ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19.