Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Minister Finansów wydał rozporządzenie, ostatecznie rozwiązujące sprawę naliczenia odsetek w związku ze złożeniem zeznania podatkowego w wydłużonym do 31 maja 2020 r. terminie, przewidzianym ustawą o Tarczy Antykryzysowej. Rozporządzenie przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w terminie od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku PIT.

Opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19, zakłada, że zapłata podatku po 30 kwietnia nie będzie skutkować koniecznością uiszczenia odsetek od zaległości podatkowych.

Jednym z rozwiązań, jakie wprowadziła ustawa dotycząca przeciwdziałaniu skutkom wirusa COVID-19, czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa – jest umożliwienie złożenia zeznania za 2019 r. przed 31 maja 2020 r. bez konsekwencji karnoskarbowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla podatników PIT, termin na złożenie zeznania podatkowego za 2019 r. upływa 30 kwietnia 2020 r. Jednocześnie w ustawie o Tarczy Antykryzysowej wskazano, że zeznanie złożone po 30 kwietnia a przed 31 maja 2020 r. będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika tzw. czynnego żalu, a więc pisma, które chroni przed karami przewidzianymi dla podatnika w Kodeksie karnym skarbowym - nie zwalniając go przy tym z obowiązku zapłaty karnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku. 

Rozporządzenie MF ostatecznie rozwiązuje sprawę dotyczącą naliczenia odsetek w związku ze złożeniem zeznania podatkowego w wydłużonym terminie.

Przewidziano zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w terminie od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku PIT wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podatku.

Odsetki naliczone za zwłokę, nie zostaną również pobrane w przypadku zaliczenia na poczet zaległości podatkowych nadpłaty lub zwrotu podatku.

Oznacza to, że zawarte w regulacji rozwiązanie pozwoli podatnikom na wywiązanie się z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w wydłużonym do 31 maja 2020 r. terminie, bez dodatkowych kosztów związanych z odsetkami za zwłokę od nieterminowych płatności podatku. Warto podkreślić, że zaniechanie to obejmie podatek do zapłaty wynikający m.in. z PIT-37, PIT-36, PIT-38, czy PIT-39, ale nie obejmuje płatności z tytułu daniny solidarnościowej wynikającej z deklaracji DSF-1.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2020 r., tj. w pierwszym dniu okresu obowiązywania zaniechania poboru odsetek za zwłokę.