English

 

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0, rozszerza listę dokumentów, których ważność będzie przedłużona o 30 dni od następnego dnia po odwołaniu stanów epidemii.

Rozszerzona lista dokumentów uprawniających cudzoziemcow do legalnego pobytu zawiera:

  • Wizy krajowe wydane przez inne państwo obszaru Schengen,
  • Dokumenty pobytowe wydane przez inne państwo obszaru Schengen,
  • Ruch bezwizowy,
  • Wizy długoterminowe wydane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Dokumenty pobytowe wydane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawniają one do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wizy Schengen,

W poprzedniej ustawie na liście dokumentów przedłużanych automatycznie o 30 dni po ustaniu stanu epidemii znalazły się jedynie:

  • Zezwolenia na pobyt wydane przez polskie urzędy wojewódzkie
  • Wizy krajowe wydane przez polskie konsulaty
  • Zezwolenia na pracę,
  • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

W przypadku wygaśnięcia jednego z wyżej wymienionych dokumentów w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pobyt cudzoziemca uważa się za legalny  do 30 dni, licząc od dnia następnego po odwołaniu powyżej wymienionych stanów ogłoszonych w związku z COVID-19, w zależności od tego, który z nich obowiązywał jako ostatni.

Restrykcje wynikające z przepisów mogą być przedłużone.