English

 

W dniu 17 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarczę Antykryzysową 2.0), która następnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

 

Mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców

Projektowana ustawa przewiduje modyfikację instrumentów bezpośredniego wsparcia dla firm. Projekt zawiera rozwiązania dotyczące możliwości udzielenia przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) przedsiębiorcom wsparcia służącego zachowaniu płynności finansowej. Wsparcie to może przybrać między innymi postać pożyczek z ARP na bieżące funkcjonowanie, z 15-miesięczną karencją spłaty. Priorytet przy uzyskiwaniu wsparcia z ARP mają mieć branże dotknięte kryzysem, takie jak sektor transportowy.

Przepisy wprowadzają możliwość ponownej wypłaty świadczenia postojowego (maksymalnie 3-krotnie). Świadczenie to jest kierowane do wszystkich osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto, ustawa przewiduje zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.

 

Ułatwienia  podatkowe

Nowelizacja zakłada, że z uwagi na pandemię COVID-19, podatnicy będą mogli zachować status podatkowej grupy kapitałowej w 2020 r., nawet jeśli nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, jeżeli niespełnienie tych warunków będzie skutkiem pandemii

W tarczy antykryzysowej 2.0 znalazły się zapisy dotyczące kwestii proceduralnych. Przedłużone zostały terminy do sporządzania lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych (odpowiednio do 30.09 i 31.12). 

Projekt zakłada, że środki finansowe kierowane na powstrzymanie pandemii COVID-19 nie będą podlegały egzekucji. 

Ustawa wprowadza również ustawowe zwolnienie od PCC obrotu kryptowalutami a także możliwość dalszego odroczenia opłat za użytkowanie wieczyste za 2020 r. w drodze rozporządzenia, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Możliwość odroczenia składek na ZUS dla szerszej grupy przedsiębiorców

Jednym z założeń nowej tarczy jest rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek. Zgodnie z projektem, przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 ubezpieczonych będą mogły wystąpić o zwolnienie z obowiązkowych składek w wysokości 50% łącznej kwoty wszystkich składek.