English

 

Ustawa zawierająca pakiet działań antykryzysowych, tzw. tarczy antykryzysowej, mający na celu wsparcie przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z zapowiedziami obejmuje ona szereg mechanizmów o charakterze bezpośredniego wsparcia oraz wiele odroczeń i zawieszeń części obowiązków dla przedsiębiorców.

 

Dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP

Przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID-19, których obroty spadną o 15% albo 25% względem wskazanych okresów referencyjnych, będą mogli uzyskać przez 3 miesiące dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do połowy wynagrodzeń pracowników, jednak nie więcej niż do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

 

Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań między stronami umów najmu powierzchni handlowej pow. 2000 m2

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

 

Pozostałe mechanizmy dofinansowania 
 • Świadczenie postojowe

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług w razie przestoju w prowadzeniu działalności, będącego następstwem wystąpienia COVID-19, mogą wnioskować o jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości do 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W szczególnych okolicznościach możliwe będzie złożenie wniosku po raz drugi.

Warto pamiętać, że świadczenie postojowe będzie zwolnione z PIT.

 

 • Wprowadzenie systemów voucherowych dla branży turystycznej i eventowej

W razie odstąpienia od umowy okres zwrotu pieniędzy klientom przez firmy turystyczne i eventowe wyniesie 180 dni. Firmy będą mogły wydawać klientom, za ich zgodą, zamiast zwrotu pieniędzy vouchery na realizację usług w przyszłości.

 

 • Nowa ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Jednym z elementów tarczy antykryzysowej jest również nowa ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców z budżetem w wysokości 1 mld złotych. Ustawa wprowadza pomoc publiczną na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz restrukturyzację. Pomoc będzie udzielana poprzez preferencyjne pożyczki, z wyjątkiem restrukturyzacji, w której finansowanie będzie mogło być udzielane inaczej, np. poprzez obejmowanie akcji, udziałów lub obligacji restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

 

 • Zmiany w ustawie o systemie instytucji rozwoju

Ustawa umożliwia Polskiemu Funduszowi Rozwoju finansowanie działań mających na celu zapobieganie lub łagodzenie skutków sytuacji kryzysowych, w szczególności skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

 

Inne zmiany
 • Nowa matryca stawek VAT przesunięta do 1 lipca 2020 r.
 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją (JPK_VDEK) dla dużych przedsiębiorców
 • Termin na złożenie deklaracji Intrastat za marzec 2020 r. został przedłużony do 20 kwietnia 2020 r. 
 • Przedłużenie terminu na złożenie CIT-8 dla podatników CIT
 • Przedłużenie terminu przesyłania informacji ORD-U oraz IFT-2R do końca piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
 • Wydłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
 • Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień
 • Przedłużenie terminu na złożenie zeznań podatkowych PIT do dnia 31 maja 2020 r.
 • Przedłużenie dla części podatników terminu do zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za okres od marca do maja 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r.
 • Możliwość rozliczenia straty podatkowej, do wysokości 5 mln, poniesionej w 2020 r., z dochodami uzyskanymi w 2019 r. (wsteczne rozliczenie straty podatkowej)
 • Zniesienie obowiązku wyłączenia z kosztów podatkowych kwot, które nie zostały uregulowane w terminie
 • Prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek dla małych podatników
 • Odliczenia całości darowizn od podatku przekazanych wybranym podmiotom w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 • Możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r.
 • Możliwość złożenia tzw. czynnego żalu w formie elektronicznej
 • Uchylenie przepisu odnoszącego się do obowiązku rotacji firm audytorskich

 

Regulacje zawieszające i ograniczające
 • Zawieszenie terminu zgłaszania szefowi KAS schematów podatkowych, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.
 • Zmiany w zakresie zawieszania postępowań sądowych
 • Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, w tym w szczególności terminów przedawnienia
 • Możliwość zawieszania przez KAS z urzędu lub na wniosek podatnika postępowań prowadzonych wobec przedsiębiorców (kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych) na czas obowiązywania stanu epidemicznego i stanu epidemii
 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
 • Czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych
 • Odsunięcie do 1 stycznia 2021 r. stosowania przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej.
 • Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe
 • Odroczenie opłat za użytkowanie wieczyste do 30 czerwca 2020 r. za rok 2020
 • Odroczenie obowiązku zawarcia umów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych dla niektórych przedsiębiorców