W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, wykonywanie czynności kontrolnych przez władze skarbowe jest wyjątkowo utrudnione. Z drugiej strony ograniczeniu podlega również aktywność podatników, którzy z uwagi na utrudnienie funkcjonowania zakładu pracy i konieczność podejmowania przez personel pracy zdalnej nie są w stanie odpowiednio obsłużyć procesu kontroli.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, organy podatkowe będą unikać bezpośredniego kontaktu z podatnikiem. Zatem ograniczeniu będą podlegały te czynności organów podatkowych, które polegały do tej pory na gromadzeniu dokumentacji źródłowej bezpośrednio w siedzibie podatnika. Sytuacja taka będzie występowała najpewniej do czasu ustania stanu zagrożenia.

 

Komunikacja z organem podatkowym

W przypadku doręczenia Państwu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli lub upoważnienia do kontroli przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, rekomendujemy próbę nawiązania telefonicznego kontaktu z Kontrolującymi w celu uzgodnienia optymalnego sposobu prowadzenie kontroli. Jest to szczególnie istotne z perspektywy tych kontroli, które dotyczą wykazanego w deklaracji VAT zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Stan zagrożenia epidemicznego może bowiem rzutować negatywnie na zwrot VAT i tym samym na płynność finansową przedsiębiorcy.

Zakładamy również, że organy podatkowe w trakcie czynności kontrolnych będą dążyły do częstszego stosowania formy komunikacji za pośrednictwem platformy gov.pl (ePUAP). Na chwilę obecną obowiązek stosowania tego kanału komunikacji dotyczy wyłącznie pełnomocników podatników, którzy posiadają uprawnienia adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

 

Terminy w procesie kontroli

W przypadku braku możliwości dochowania terminu na udzielenie odpowiedzi na wezwania Urzędu w okresie zagrożenia epidemicznego, istnieje możliwość złożenia wniosku o wyznaczenie nowego terminu na przedstawienie wyjaśnień/dokumentów. We wniosku należy wskazać na bardziej odległy termin udzielenia odpowiedzi, względnie zobowiązać się do przedstawienia wyjaśnień w najszybszym możliwym terminie tj. zależnym od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. Wniosek może być wysłany za pośrednictwem poczty lub – co wydaje się rozwiązaniem najbardziej rozsądnym – za pośrednictwem elektronicznej platformy gov.pl (ePUAP). Oczywiście, takie działania przyczynią się z pewnością do wydłużenia terminu na zakończenie kontroli, zwłaszcza że przeszkody natury organizacyjnej dotyczą także prac administracji skarbowej.

Inaczej jednak wygląda sytuacja w przypadku podejmowania czynności, co do których ustawodawca wprowadza termin zawity na podjęcie czynności. W przypadku konieczności np. uzupełnienia braków formalnych podania, złożenia odwołania od decyzji czy też korekty deklaracji podatkowej po kontroli celno-skarbowej, nie istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu na wykonanie tych czynności. W takiej sytuacji rekomendujemy wykorzystanie elektronicznego kanału komunikacji z organami podatkowymi w celu dochowania terminu.

 

Wsparcie PwC

Zespół PwC pozostaje do Państwa dyspozycji w przypadku konieczności uzgodnienia z Kontrolującymi odpowiedniego i jednocześnie zgodnego z prawem kanału komunikacji w trakcie czynności kontrolnych.