English

 

Od 12 marca 2020 roku na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzeniającym się korona- wirus SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.

w dniu 25 marca 2020 roku przedłużono ograniczenia w migracji osób i przekraczaniu granic na kolejne 20 dni tj do 13 kwietnia br.

 

Od 15 marca do 13 kwietnia z możliwością przedłużenia
 • zawieszono wszystkie międzynarodowe oraz krajowe połączenia lotnicze na terytorium Polski
 • zawieszono wszystkie kolejowe połączenie międzynarodowe
 • przywrócono kontrole graniczne na przejściach granicznych z Państwami Shengen również w ramach granicy w portach morskich i lotniczych.

 

Od 15 marca do odwołania
 • zawieszono działanie części przejść granicznych z Federacja Rosyjską, Ukrainą oraz Białorusią

Doprecyzowano kwestie przekraczania granic przez Cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce.

 • ograniczono ruch graniczny na wszystkich granicach Rzeczypospolitej Polskiej – prawo wjazdu mają tylko obywatele RP oraz Cudzoziemcy:
  • małżonkowie lub dzieci obywateli RP
  • posiadają Kartę Polaka
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenia na pobyt stały lub czasowy
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy
   • na takich samych zasadach co obywatele polscy,
   • posiadający zezwolenie na pracę,
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej,
   • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
    • wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
    • przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

KAŻDA OSOBA WJEŻDZĄJĄCA NA TERYTORIUM RP OBJĘTA JEST OBOWIAZKOWĄ 14 DNIOWĄ KWARANTANNĄ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB MIEJCU WSKAZANYM PRZEZ WOJEWODĘ

(Osoby objęte kwarantanną są objęte kontrolą Policji i zagrożone karą do 30 tys. zł w przypadku złamania zasad kwarantanny)

Cudzoziemcom planującym przekraczanie granicy zalecamy posiadanie w momencie kontroli dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania na terytorium RP.

 

Legalizacja pobytu na terytorium RP

Urzędy Wojewódzkie zawiesiły obsługę bezpośrednią interesantów. Zawieszono możliwość umawiania spotkań. Obecnie możliwy jest tylko kontakt korespondencyjny.

W ramach projektu tzw. „Tarczy antykryzysowej” planowane są zmiany dotyczące legalizacji pobytu i ważności różnego rodzaju dokumentów pobytowych. W dniu 26 marca planowane jest głosowanie nad przyjęciem ustawy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.  Po przyjęciu dokumentów w ostatecznym kształcie poinformujemy Państwa o nowych rozwiązaniach prawnych.