Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2020-10-30
Sygnatura:
0115-KDIT3.4011.434.2020.3.AWO
Umorzona część subwencji pozyskanej w ramach Tarczy finansowanej PFR dla mikro, małych i średnich firm (“Tarcza PFR”) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

Jak wynika z wydanej w dniu 30 października 2020 r. interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sam fakt otrzymania subwencji z Tarczy PFR pozostaje dla jej beneficjentów obojętny podatkowo, natomiast umorzenie jej części stanowi już dla podatników konkretne przysporzenie majątkowe skutkujące koniecznością rozpoznania przychodu. 

 

Stan faktyczny oraz stanowisko podatnika

Przedsiębiorca posiada status mikroprzedsiębiorcy (“Podatnik”, “Wnioskodawca”, któremu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą została udzielona w dniu 8 maja 2020 r. subwencja z Tarczy PFR. Zgodnie z podpisaną przez Podatnika umową, pozyskana subwencja podlega bezwarunkowemu zwrotowi w wysokości 25%. Pozostała kwota subwencji podlegać może jednak umorzeniu przy spełnieniu określonych warunków dotyczących zatrudnienia. 

W związku z zaistniałą sytuacją, Podatnik zwrócił się do Dyrektora KIS z pytaniem czy:

  • pozyskana z Tarczy PFR subwencja stanowi przychód z działalności gospodarczej oraz
  • część subwencji z Tarczy PFR niepodlegającej zwrotowi (część umorzona) stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu. 

Wnioskodawca uważał że otrzymane z Tarczy PFR środki pieniężne stanowią przychód z działalności gospodarczej, który jest zwolniony z opodatkowania. 

Natomiast w kontekście opodatkowania umorzonej części subwencji, Podatnik stanął na stanowisku, że nie stanowi ona przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym. Zdaniem Podatnika, pomoc państwa dla przedsiębiorców ˗ co do zasady ˗ powinna być wolna od opodatkowania. Jest to wsparcie które ma charakter osłonowy, zapobiegający skutkom epidemii. Podobnie więc jak inne formy pomocy powinna być zwolniona od opodatkowania, nawet gdy stanowi przychód przedsiębiorcy.

 

Stanowisko Dyrektora KIS

W pierwszej kolejności, Dyrektor KIS wskazał, że otrzymanie przedmiotowej pomocy nie generuje po stronie Podatnika obowiązku rozpoznania przychodu. Z tego względu, środki z Tarczy PFR nie mogą podlegać zwolnieniu podatkowemu, gdyż brak powstania przychodu oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia. Innymi słowy, pozyskana subwencja pozostaje dla beneficjentów neutralna podatkowa. 

W kontekście drugiego z zadanych przez Podatnika pytań, Dyrektor KIS wskazał, że przepisy podatkowe wiążą co do zasady powstanie przychodu do opodatkowania ze zdarzeniem jakim jest umorzenie świadczeń o charakterze podobnym do Tarczy PFR. Zatem o ile sam fakt otrzymania subwencji z Tarczy PFR jest dla Wnioskodawcy obojętny podatkowo, to jej umorzenie stanowić będzie konkretne przysporzenie majątkowe skutkujące koniecznością rozpoznania przychodu. 

 

Komentarz PwC

Obecne podejście organów podatkowych może się okazać bardzo kosztowne w skutkach. Maksymalna kwota subwencji z Tarczy PFR o którą mogli występować przedsiębiorcy, wynosiła 3.5 mln PLN. Oznacza to, że w przypadku umorzenia 75% jej wartości i konieczności opodatkowania umorzonej kwoty stawką 19%, niektórzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do zapłacenia prawie 0.5 mln PLN podatku.

Taka interpretacja zdaje się podważać celowość Tarczy PFR, której głównym założeniem jest ochrona miejsc pracy w firmach dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19 (stąd też kluczowa część umorzenia przyznanej subwencji uzależniona jest od utrzymania stosownej liczby stanowisk). Konieczność wytransferowania tak istotnych środków w obliczu trwającej pandemii może w wielu firmach oznaczać, że pomimo utrzymania stanowisk w okresie podlegającym ocenie na potrzeby umorzenia subwencji (tj. 12 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego podpisanie umowy), beneficjenci Tarczy PFR będą zwalniać pracowników zaraz po tym okresie, tak aby być w stanie zapłacić podatek.

W naszej ocenie jest to tym samym jeden z tych obszarów, który w toku prac nad kolejnymi rozwiązaniami antykryzysowymi powinien zostać uregulowany w sposób umożliwiający nie traktować umorzonej części subwencji jako przychodu podatkowego.