Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Komisja Europejska opublikowała 18 listopada decyzję o pozytywnym zakończeniu procesu notyfikacji krajowego programu pomocy w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie Ordynacji Podatkowej. 

Notyfikowany program pomocy referuje bezpośrednio do art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

Zgodnie z nimi, podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego, przysługuje prawo do:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia podatku na raty,
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Przedmiotowy program dotyczy podatków, których termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r., lub zaległości podatkowych powstałych po tym dniu. 

Warto wskazać, że program pomocy nie obejmuje umorzenia zaległości podatkowych (w całości lub w części), odsetek za zwłokę czy opłaty prolongacyjnej. 

Pomoc w ramach programu należy przyznać przed dniem 30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia nie może przypadać później niż dnia 31 grudnia 2022 r.