Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

W dniu 31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Powyższa regulacja prawna przedłuża ważność dokumentów, których zakończenie okresu ważności przypadka w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Okres ważności dokumentów zostaje przedłużony z mocy prawa o 30 dni licząc od następnego dnia po odwołaniu wyżej wskazanych stanów.

Przedłużenie dotyczy:

  • Zezwolenia na pobyt
  • Zezwolenia na pracę oraz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
  • Wizy krajowe

Pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny przez 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego w następujących przypadkach:

Dla ruchu bezwizowego

  • Zgodnie z obecnymi założeniami „Tarczy antykryzysowej” automatyczne przedłużenie legalnego pobytu nie dotyczy  pobytów na podstawie wiz Schengen oraz wiz krajowych i zezwoleń na pobyt wydanych przez inne państwa strefy Schengen oraz pobytu w ramach ruchu bezwizowego. 

    W powyższych przypadkach po zakończeniu stanu epidemii, aby zalegalizować pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne będzie złożeniem do wojewody wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub wniosku o przedłużenie pobytu bezwizowego.

Wizy strefy Schengen

  • Przepis nie będzie dotyczył wiz Schengen, ponieważ sposób ich przedłużania uregulowany jest w prawie Unii Europejskiej.

W przypadku wyjazdu cudzoziemca z Polski, po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego, który z powodu trudności związanych z ograniczeniem transportu lotniczego i kolejowego nie miał możliwości opuszczenia terytorium RP w terminie, Straż Graniczna będzie odstępować od nakładania sankcji administracyjnych i karnych – jednak każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie.

Przypominamy, iż do 13 kwietnia 2020 roku obowiązują przepisy o
ograniczeniach w migracji osób i przekraczaniu granic. Restrykcje wynikające z przepisów mogą być przedłużone.