English

 

Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, który wprowadza nowy podatek określany jako składka z tytułu reklamy.
Projektowana ustawa ma wejść w życie już z dniem 1 lipca 2021 r. z jednoczesnym obowiązkiem rozliczenia wspomnianego podatku za okres od dnia wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2021 r.

 

Projektowana składka ma dotyczyć:

  • reklamy konwencjonalnej realizowanej poprzez jej nadawanie w telewizji lub radiu, wyświetlanie w kinie, umieszczenia na nośniku zewnętrznym lub umieszczanie jej w prasie jak również
  • reklamy internetowej, która właściwie stanowi katalog otwarty w tym zakresie. 

 

Kogo będzie dotyczył nowy obowiązek?

Do zapłaty składki z tytułu reklamy będą zobowiązani:

  • w przypadku reklamy konwencjonalnej – dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące kino, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy, którzy uzyskują określony poziom przychodów z tytułu nadawania lub umieszczania reklam;
  • w przypadku reklamy internetowej – usługodawca, który świadczy na terytorium RP reklamę internetową oraz osiąga określony poziom przychodów (zarówno globalnie jak i wyłącznie w Polsce). Reklama internetowa będzie uznana za świadczoną na terytorium RP jeżeli jej odbiorca będzie przebywać na tym terytorium. W celu określenia powyższego niezbędne może być wykorzystanie np. adresu IP urządzenia odbiorcy, geolokalizacji urządzenia itd.

 

Ile wyniesie nowa danina?

Ustawodawca przewidział różne stawki składki. I tak przykładowo:

  • w przypadku reklamy konwencjonalnej (z wyłączeniem reklamy w prasie) składka będzie wynosić 7,5% podstawy obliczenia składki (czyli sumy przychodów określanych jako wszystko to stanowi zapłatę za usługi reklamowe pomniejszoną o podatek VAT), ale wyłącznie po przekroczeniu kwoty przychodów w wysokości 1 mln zł i dotyczy przychodów powyżej tej kwoty. W przypadku gdy kwota przychodów przekracza 50 mln zł wówczas składka rośnie do 10%.
  • w przypadku reklamy konwencjonalnej (z wyłączeniem reklamy w prasie), które obejmuje towary kwalifikowane (produkty lecznicze, suplemenety diety, wyroby medyczne, napoje z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących) wysokość składki rośnie już odpowiednio do 10% i 15%.
  • w przypadku reklamy internetowej wysokość składki została określona na poziomie 5% iloczynu uzyskanego przychodu oraz wyrażonego w procentach udziału liczby odbiorców, zlokalizowanych na terytorium RP.

Składka ma być opłatą roczną z wyjątkiem reklamy konwencjonalnej, gdzie dodatkowo pojawi się obowiązek uiszczania zaliczki w połowie roku.  

Wpływy ze składki z tytułu reklamy mają przynieść w 2022 r. około 800 mln zł.