English

 

Dnia 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały dwa rozporządzenia przewidujące odroczenie nowych zasad poboru podatku u źródła w CIT i PIT do 30 czerwca 2021 r.

Jest to kolejne przesunięcie stosowania wspomnianych przepisów. W przypadku płatników CIT wejście w życie nowych zasad poboru WHT było już bowiem czterokrotnie odkładane w czasie - najpierw do 30 czerwca 2019 r., następnie do 31 grudnia 2019 r. i do 30 czerwca 2020 r., a ostatnio - do 31 grudnia 2020 r. Tymczasem - w przypadku płatników PIT - choć przepisy w zakresie nowego mechanizmu poboru WHT obowiązywały przez pół roku w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., to zgodnie z ostatnimi rozporządzeniami ich stosowanie zostało zawieszone najpierw do końca czerwca br. z uwagi na planowaną nowelizację regulacji dotyczących podatku u źródła, a następnie przedłużone do końca grudnia 2020 r. z powodu ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Tym razem przedłużenie wyłączenia stosowania art. 26 ust 2e ustawy o CIT oraz art. 41 ust 12 ustawy o PIT wynika z wyjątkowych uwarunkowań prowadzenia procesu legislacyjnego w dobie pandemii COVID-19, a w efekcie trwającego dłużej niż przewidywano procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła w zakresie zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji, konsultowanej z przedstawicielami sektora przedsiębiorców.

Tytułem przypomnienia, nowe zasady poboru WHT wprowadzają obowiązek poboru podatku przez płatnika według stawki podstawowej w sytuacji, gdy suma należności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła, wypłacona na rzecz jednego podatnika, przekroczyłaby w danym roku podatkowym 2 mln zł.

Rozporządzenia odraczające stosowanie wskazanej wyżej regulacji weszły w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

Co to dla mnie oznacza?

Warto pamiętać, że przesunięcie do końca czerwca 2021 roku terminu wejścia w życie przepisów dotyczących mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT) dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy kwota płatności przekracza 2 mln złotych i nie wyłącza pozostałych obowiązków nałożonych na płatników nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r., w tym w szczególności obowiązku dochowania należytej staranności w ramach weryfikacji warunków możliwości zastosowania zwolnienia, czy preferencyjnych stawek WHT.