Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Kolejny raz w tym roku Minister Finansów postanowił przedłużyć terminy zapłaty przez płatników zaliczek na PIT i kwot zryczałtowanego podatku dochodowego. Tym razem przedłużenie dotyczy zaliczek od dochodów z pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, dochodów z umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych pobranych w okresie październik – grudzień 2020 r.

Należy zaznaczyć, że co do zasady zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorcy zatrudniający pracowników są obowiązani jako płatnicy do odprowadzania na rachunek właściwego urzędu skarbowego kwoty pobranych zaliczek PIT w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te zaliczki pobrano. Jednak w związku z trudną sytuacją, w jakiej znalazło się wielu przedsiębiorców ze względu na obowiązujący stan epidemii Covid-19, Minister Finansów zdecydował o przedłużeniu ustawowych terminów.

A zatem zgodnie z rozporządzeniem termin wpłaty zaliczek na PIT oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych przez płatników w październiku 2020 r. zostaje przedłużony do dnia 20 maja 2021 r.,  pobranych w listopadzie 2020 r. – do dnia 20 czerwca 2021 r., zaś pobranych w grudniu 2020 r. – do dnia 20 lipca 2021 r.

Prolongata ustawowych terminów ma ułatwić płatnikom wywiązanie się z ustawowego obowiązku przekazania zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego i tym samym pozwolić im na uniknięcie konieczności zapłaty odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności podatku.

Co ważne, rozporządzenie nie obejmuje wszystkich płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, ale wyłącznie tych, którzy prowadzili na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według wyliczonych przez Ministra kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wśród rodzajów działalności, których może dotyczyć wydłużenie terminów zapłaty zaliczek, jest działalność gastronomiczna, handlowa (sprzedaż detaliczna wybranych towarów, a więc nie hurtowa), fotograficzna, działalność związana ze sportem, fizjoterapeutyczna i paramedyczna, a także rozrywkowa i rekreacyjna.

Należy podkreślić, że wydłużone terminy nie dotyczą zaliczek od dochodów z zagranicznej umowy o pracę, jak też dochodów z tytułu powołania na członków zarządów i rad nadzorczych, kwalifikowanych jako dochody z działalności wykonywanej osobiście, jak też dochodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy kontraktów menedżerskich.

 

Porozmawiajmy

Odroczenie obowiązku zapłaty zaliczek, o ile jest zapewne pozytywne, tak jednak biorąc pod uwagę wybiórczość przyjętych rozwiązań, może ono wiązać się z niepewnością, czy dotyczy akurat Państwa przedsiębiorstwa. Stąd też w przypadku  wątpliwości i pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.