Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Mając na względzie konstytucyjne prawo do sądu oraz obecne okoliczności i warunki organizacyjne polskich sądów, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało pakiet zmian mających na celu zapewnienie możliwości sprawowania wymiaru sprawiedliwości podczas stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

 

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje m.in. wstrzymanie terminów procesowych i materialnoprawnych oraz zagwarantowanie rozpatrywania przez sądy spraw pilnych.

 

Zgodnie z rozwiązaniem przedstawionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów materialnoprawnych (m.in. terminów przedawnienia, terminów na dokonanie czynności kształtujących prawa i obowiązki stron stosunku prawnego) jak i procesowych (m.in. terminów do wniesienia środków zaskarżenia) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty zawiesza się na ten okres. Co istotne, wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy spraw pilnych, których katalog również określony został w ustawie. 

Projekt nowelizacji przewiduje także zmiany w zakresie organizacji pracy sądów, w tym możliwość przekazywania innemu sądowi niecierpiących zwłoki zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości oraz umożliwienie szybkiego reagowania na braki kadrowe poprzez wprowadzenie uproszczonego trybu delegowania sędziów do innego sądu.

MS przewiduje również umożliwienie działania organom spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych poprzez wprowadzenie znanej już kodeksowi spółek handlowych możliwości głosowania na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.