Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

W dniu 1 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Co do zasady zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorcy zatrudniający pracowników są obowiązani jako płatnicy do odprowadzania na rachunek właściwego urzędu skarbowego kwoty pobranych zaliczek PIT w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te zaliczki pobrano.

Ustawa o Tarczy Antykryzysowej wprowadziła wydłużenie terminu przekazania zaliczek od przychodów z pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników oraz przychodów z umowy zlecenia i umowy o dzieło pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r (zob. art. 52o ustawy o PIT). Teraz Minister Finansów w drodze rozporządzenia dokonał kolejnego przedłużenia terminów zapłaty zaliczek, w tym zaliczki za maj 2020.

A zatem zgodnie z rozporządzeniem termin wpłaty zaliczek na PIT oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych przez płatników w marcu 2020 r. zostaje przedłużony do dnia 20 sierpnia 2020 r.,  pobranych w kwietniu 2020 r. – do dnia 20 października 2020 r., zaś pobranych w maju 2020 r. – do dnia 20 grudnia 2020 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia przedłużenie terminów ma ułatwić płatnikom zmagającym się ze spowolnieniem gospodarczym wywołanym epidemią wywiązanie się z ustawowego obowiązku przekazania zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego i tym samym ma pozwolić im na uniknięcie konieczności zapłaty odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności podatku.

Warunkiem skorzystania z odroczonego terminu płatności jest wykazanie, że płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Niestety, ani w ustawie, ani też w rozporządzeniu nie sprecyzowano, w jaki sposób płatnik powinien wykazać owe pogorszenie sytuacji finansowej.

Ministerstwo podało jednak przykładowe przesłanki „negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” i są to:

  • spadek przychodów w porównaniu z poprzednim miesiącem bądź podobnym reprezentatywnym okresem,
  • brak spadku przychodów przy rezygnacji kontrahentów z kontraktów, które miały być wykonane w późniejszym okresie i miały spowodować ich wzrost,
  • zaniechanie inwestycji rozwojowych i strategicznych,
  • utrata dofinansowań, subwencji, itp. w związku z np. brakiem spełnienia wymaganych przesłanek, których nie można było dotrzymać w związku z COVID-19,
  • utrata płynności finansowej, przy zachowaniu działalności na dotychczasowym poziomie, w związku z brakiem płatności od kontrahentów,
  • straty w związku z brakiem możliwości sprzedaży towarów i wyrobów, które były wyprodukowane przed epidemią COVID-19, a obecnie brak jest na nie zapotrzebowania lub jest ono zdecydowanie zmniejszone.

Co istotne, wydłużenie terminu zapłaty zaliczek PIT nie dotyczy osób uzyskujących w Polsce dochody ze stosunku pracy z zagranicy. Takie osoby samodzielnie mają obowiązek uiszczania comiesięcznych zaliczek na PIT bez pośrednictwa płatników. Ustawa i rozporządzenie nie odnosi się do pracowników wykonujących w Polsce pracę na podstawie zagranicznej umowy o pracę, a więc obowiązują ich dotychczasowe terminy.

Wydłużone terminy nie dotyczą też zaliczek od przychodów z tytułu powołania na członków zarządów i rad nadzorczych, kwalifikowanych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, jak też przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy kontraktów menedżerskich.