Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

W dniu 15 maja 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0), która następnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

 

Podatek od serwisów VOD

Ustawa przewiduje nową daninę w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat uiszczanych przez klientów w związku z udostępnianiem audiowizualnych usług medialnych (np. video na żądanie). Opłata będzie ponoszona raz na kwartał, a zwolnieniu z niej będą podlegać mikroprzedsiębiorcy oraz firmy, których liczba abonentów jest mniejsza niż 1% użytkowników szerokopasmowego internetu w Polsce. W przypadku podmiotów zagranicznych podstawą naliczenia opłaty będą przychody uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Nowa danina zasili budżet Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

 

Zwolnienie z opłacania składek na ZUS, ale z limitem

Jednym z założeń nowej tarczy jest rozszerzenie zwolnienia z opłacania składek ZUS w stosunku do osób opłacających składki na własne ubezpieczenia. Warunkiem skorzystania z nowego zwolnienia  za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. jest spełnienie łącznie dwóch warunków: 

  • dochód z działalności prowadzonej w lutym 2020 r. nie może przekraczać 7000 zł oraz 
  • przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Osoby, których przychody są niższe od progu wskazanego w punkcie (ii) mogły już wcześniej korzystać ze zwolnienia za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

 

Przywrócenie biegu terminów procesowych i sądowych

Ustawa zakłada również uchylenie art. 15zzs w specustawie z 2 marca 2020 r. Wprowadzona zmiana skutkować będzie przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach podatkowych, karnych i egzekucyjnych oraz w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych. Terminy te, w zależności od sytuacji, rozpoczną bieg / będą kontynuowane od siódmego dnia od wejścia w życie nowej tarczy. Kwestie biegu terminów procesowych w kontekście przepisów zawartych w Tarczy komentowaliśmy w podcascie.

 

Doręczenia elektroniczne

Ustawa przewiduje również możliwość dokonywania doręczeń przez sąd za pomocą: platformy ePUAP, portalu informacyjnego sądów powszechnych oraz podanego przez adresata w piśmie procesowym adresu poczty elektronicznej przeznaczonej do doręczeń. Konieczne jest jednak uzyskanie zgody adresata pisma na doręczanie w taki sposób.

 

Danina solidarnościowa

W tarczy antykryzysowej 3.0 znalazł się również zapis o przedłużeniu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej do dnia 1 czerwca 2020 r. Złożenie zeznania po terminie będzie traktowane jako tzw. czynny żal. Podatnik uniknie więc sankcji karnoskarbowych.

Ponadto, ustawa wprowadza możliwość zaniechania przez Ministra Finansów poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie daniny solidarnościowej, której termin zapłaty przypada do 30 kwietnia, a więc w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.