Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Uchwalony przez Sejm w piątek 27 marca 2020 roku projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Projekt”) zawiera szereg interesujących rozwiązań z perspektywy prawa handlowego. Poniżej krótkie omówienie najważniejszych z nich.

 

Rozluźnienie reżimu posiedzeń organów statutowych spółek handlowych

Kluczową, jak się wydaje, z perspektywy członków organów statutowych spółek handlowych zmianą jest umożliwienie odbywania w formie zdalnej zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej również w przypadku, gdy umowa bądź statut spółki nie zawierają wyraźnych upoważnień w tym zakresie. Ponadto, analogiczny zabieg został zastosowany również w odniesieniu do stosowania instytucji głosowania pisemnego członków zarządu oraz rady nadzorczej.

 

Oświadczenia woli członków organów spółek również w formie dokumentowej

Projekt zakłada również, że członkowie organów osób prawnych innych niż Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego będą mogli składać oświadczenia woli w formie dokumentowej bez potrzeby wypełniania formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrywania takiego oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz bez względu na odmienne zastrzeżenie ustawy lub czynności prawnej.

 

Wprowadzenie „Tymczasowego profilu zaufanego”

W celu umożliwienia osobom nieposiadającym obecnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego ePUAP skorzystania z rozwiązań polegających na elektronicznym składaniu pism Projekt zawiera również upoważnienie dla Ministra właściwego do spraw informatyzacji do udostępnienia tzw. „Tymczasowego profilu zaufanego”. W założeniach profil taki ma być przyznawany na podstawie wideoidentyfikacji na okres nieprzekraczający trzech miesięcy.