Dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0), wprowadzająca jednocześnie zmiany w zakresie ważności certyfikatów rezydencji.

Zgodnie z nowelizacją, w przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy od daty jego wydania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Ponadto, ustawa nowelizująca wprowadziła możliwość potwierdzenia kopią certyfikatu rezydencji miejsca zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu pod warunkiem, że informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie będą budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Ostatnia z wprowadzonych zmian zakłada z kolei, że w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada:

  • certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz 
  • oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Przepisy art. 41 ust. 9b-9d ustawy o PIT oraz art. 26 ust. 1j-11 ustawy o CIT stosuje się odpowiednio. W związku z tym należy pamiętać, że w sytuacji zmiany miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych: 

  • na podatniku ciąży obowiązek niezwłocznego udokumentowania tej zmiany nowym certyfikatem rezydencji, a w przypadku niedopełnienia tego obowiązku, podatnik ponosi odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej,
  • płatnik traci prawo do uwzględnienia certyfikatu rezydencji od dnia, w którym uzyskał dokument (np. umowę lub fakturę) z którego wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie.

Przypominamy, iż do tej pory, przed wprowadzeniem przepisów specjalnych Tarczy Antykryzysowej 4.0, płatnicy mieli prawo korzystać z kopii certyfikatów rezydencji podatników tylko w szczególnych przypadkach, tj. w przypadku płatności z tytułu niektórych usług niematerialnych, pod warunkiem, że:

  • kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym, 
  • informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Wprowadzone tymczasowo przepisy, są więc znacznym ułatwieniem dla podmiotów, które dokonują istotnych płatności podlegających pod podatek u źródła w Polsce i które w związku z COVID-19 mogą mieć problemy z pozyskaniem certyfikatów rezydencji od podatników będących zagranicznymi rezydentami podatkowymi.

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z treścią ustawy nowe przepisy odnośnie certyfikatów rezydencji mają zastosowanie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, co pośrednio mogłoby sugerować, iż preferencyjne przepisy mogą być stosowane dla płatności dokonywanych od 14 marca 2020 r. (tj. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego).  Jednakże, ze względu na brak przepisów przejściowych w ustawie, w szczególności brak bezpośredniego wskazania na moc ich retrospektywnego stosowania, należy stosować zasady ogólne, tj. iż przepisy znajdą zastosowanie dla płatności dokonywanych od dnia wejścia przepisów w życie.

Jednocześnie, warto pamiętać iż preferencyjne warunki będą obowiązywać tylko czasowo, więc rekomenduje się wnioskowanie o wydanie certyfikatów rezydencji jak najwcześniej, ponieważ obecnie jest to czasochłonny proces.