* }

Kalkulator podatku minimalnego w CIT

Kalkulator pozwala na dokonanie symulacji wysokości potencjalnego podatku minimalnego w podatku dochodowym od osób prawnych, który będzie należny w razie wejścia w życie projektu ustawy Polski Ład w obecnie projektowanym brzmieniu.

Kalkulator ulg podatkowych

Kalkulator pozwala na dokonanie symulacji wysokości potencjalnych odliczeń w przewidzianych ulgach w podatku dochodowym od osób prawnych, które wejdą w życie wraz z ustawą o Polskim Ładzie.

Polski Ład | Ulga CSR

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, tzw. “Polskim Ładzie” w styczniu 2022 roku, pojawi się nowa ulga podatkowa dla firm ponoszących wydatki na sponsoring lub, szerzej, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR).

Polski Ład | Ulga na robotyzację

Zgodnie z podpisaną 15 listopada 2021 r. przez prezydenta RP nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2022 ma zacząć obowiązywać tzw. ulga na robotyzację.

Polski Ład | Minimalny podatek CIT (podatek przychodowy)

Nadchodzące zmiany związane z Polskim Ładem przewidują objęcie nowym minimalnym podatkiem dochodowym podmiotów podlegających CIT oraz Podatkowych Grup Kapitałowych, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wynosić będzie mniej niż 1%, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy.

Polski Ład | Ulga na ekspansję

W podpisanej przez Prezydenta RP 15 listopada 2021 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znalazła się nowa “ulga na ekspansję”. Wejście w życie nowych przepisów przewidziane jest na 2022 rok.

Minimalny podatek dochodowy a działalność w SSE / PSI

1 stycznia 2024 r. zakończy się okres zawieszenia minimalnego podatku dochodowego. Niejednoznaczność nowych przepisów budzi wiele wątpliwości, szczególnie z perspektywy przedsiębiorców prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych / Polskiej Strefie Inwestycji i korzystających ze zwolnienia z CIT. Niejasności potęguje fakt, że w okresie zawieszenia przepisy uległy zmianie.

Polski Ład | Zmiany w założeniach dotyczących składki zdrowotnej

W wyniku konsultacji związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie składki zdrowotnej. Przypomnijmy, że w oryginalnych założeniach Polskiego Ładu składka na ubezpieczenie zdrowotne miała wynosić dla prawie wszystkich podatników 9% i być nieodliczalna od podatku. Rząd przyjął jednak w środę, 8 września, zmiany w tym zakresie.

Polski Ład | Rewolucji w usługach niematerialnych ciąg dalszy

W dniu 8 września 2021 r. na stronie sejmowej został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw tzw. Polski Ład. Zgodnie z treścią projektu, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych uchyla się art. 15e.

Polski Ład | Porozumienie inwestycyjne

15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, określanej jako Polski Ład, wprowadzającej szerokie zmiany w ustawach podatkowych. Jedną z wprowadzonych propozycji Ministerstwa Finansów jest tzw. Porozumienie Inwestycyjne, czyli umowa zawierana pomiędzy inwestorem a organem podatkowym, dotycząca skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Polski.

Polski Ład | Zmiany w zakresie cen transferowych

26 lipca Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będący częścią Polskiego Ładu. W projekcie znalazły się między innymi nowe rozwiązania z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT), jak również modyfikacje już istniejących mechanizmów. Planowane wejście w życie to 1 stycznia 2022.

Polski Ład | Przełom podatkowy dla branży finansowej

W ostatnich tygodniach na stronach rządowych pojawiają się kolejne odsłony programu gospodarczego „Polski Ład”. Jak wynika z opublikowanego niedawno projektu ustawy, zmiany dla przedsiębiorców obejmują także zagadnienia podatkowe, w tym regulacje dotyczące podatku VAT. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych, co jest niewątpliwie rozwiązaniem rewolucyjnym z perspektywy podmiotów działających w branży finansowej.

Polski Ład | Kluczowe zmiany dla międzynarodowych przedsiębiorców

Dnia 26 lipca 2021 roku został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej istotne zmiany w szczególności w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w Ordynacji podatkowej. Proponowany projekt ustawy obejmuje szereg zmian, które mogą mieć wpływ na międzynarodowych przedsiębiorców, w tym zagraniczne spółki inwestujące w Polsce lub polskich przedsiębiorców posiadających spółki zależne zlokalizowane z zagranicą.

Polski Ład | Ulga na powrót w PIT - podatkowa zachęta dla osób, które przeniosą swoją rezydencję podatkową do Polski

Przedstawiony przez rząd pod koniec lipca br. projekt zmian ustaw podatkowych i ubezpieczeniowych określany szeroko jako Polski Ład zapowiada m.in. wprowadzenie tzw. ulgi na powrót w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga, według założeń rządzących, miałaby zachęcić osoby fizyczne mieszkające obecnie za granicą do powrotu do Polski. Do końca sierpnia Ministerstwo Finansów wyznaczyło termin na konsultacje społeczne i zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu.

Polski Ład | Nowy kompleksowy system ulg podatkowych wspierających innowacyjność

W dniu 26 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada wprowadzenie zmian w zakresie ulg podatkowych wspierających innowację i proces produkcyjny. Zaproponowane w ramach Polskiego Ładu regulacje mają zacząć obowiązywać w 2022 roku.

Polski Ład | Członkowie zarządu z nowym obciążeniem

26 lipca 2021 r. rząd przedstawił projekt ustawy, określanej jako Polski Ład, wprowadzającej szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych, które do 30 sierpnia będą przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. Wśród projektowanych zmian jest również zmiana zakładająca wprowadzenie dodatkowego obciążenia członków zarządu 9% składką zdrowotną.

Polski Ład | Nowe ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność B+R

23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. “Polski Ład”). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe.

Polski Ład | 10 zmian istotnych z punktu widzenia pracodawców i osób indywidualnych

26 lipca 2021 r. rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych, które do 30 sierpnia będą przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. Zmiany te były częściowo zapowiadane w maju br. i są określane jako “Polski Ład”. Poniżej przedstawiamy zestawienie tych propozycji Polskiego Ładu, które mogą być szczególnie ważne z perspektywy pracodawców i osób indywidualnych.

Polski Ład | Obowiązek zapewniania możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano skierowany do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu. Projekt wprowadza obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (np. karty płatniczej, karty wirtualnej czy elektronicznej karty przedpłaconej).

Polski Ład | Pakiet zmian w zakresie powrotu kapitału do Polski oraz podatników działających na rzecz nauki, kultury i sportu - prekonsultacje

28 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie prekonsultacji dotyczących projektu wprowadzającego pakiet rozwiązań dla powrotu kapitału do Polski i zmiany w zakresie programu repatriacji kapitału, ulgi dla podatników działających na rzecz nauki, kultury i sportu, zmiany w ustawie PIT odnośnie ryczałtu przy relokacji, ulgi w podatku dochodowych dla osób powracających do Polski.

Opłata reprograficzna rozszerzona o laptopy, komputery, telewizory, tablety

Rządowy projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, który przewiduje rozszerzenie opłaty reprograficznej o kolejne produkty – m.in. laptopy, komputery, tablety, telewizory, wszedł na kolejny etap procesu legislacyjnego. Mimo powolnego tempa procesu legislacyjnego, projekt cały czas posuwa się do przodu. Tym samym nie można powiedzieć, że prace nad tym projektem zostały całkowicie zawieszone.

Opłata opakowaniowa – nowy podatek środowiskowy od 1 stycznia 2023 r.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została opublikowana informacja o kolejnym projekcie ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nie jest znana dokładna treść tego projektu a jedynie jego ogólne założenia. I tak zgodnie z projektowanymi regulacjami, zostanie wprowadzony nowy podatek środowiskowy – opłata opakowaniowa.