English

 

15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, określanej jako Polski Ład, wprowadzającej szerokie zmiany w ustawach podatkowych. Jedną z wprowadzonych propozycji Ministerstwa Finansów jest tzw. Porozumienie Inwestycyjne, czyli umowa zawierana pomiędzy inwestorem a organem podatkowym, dotycząca skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Polski.

 

Porozumienie inwestycyjne (PI) jest to rozwiązanie, które nie funkcjonowało do tej pory w polskim systemie podatkowym, ale było już wcześniej zapowiadane przez Ministerstwo Finansów. Na wstępnym etapie było  nazywane „Interpretacją 590”. Zgodnie z uzasadnieniem do podpisanych zmian ma ono umożliwić inwestorom określenie skutków podatkowych planowanej inwestycji w sposób kompleksowy, jeszcze przed jej rozpoczęciem. Zawarcie porozumienia inwestycyjnego ma zapewnić większą moc ochronną niż ma to miejsce w przypadku interpretacji indywidualnych. Jednocześnie ma być pomostem i zachętą do przystąpienia przez inwestora w przyszłości, po zrealizowaniu inwestycji, do Programu Współdziałania.

 

 

Kto skorzysta z nowego instrumentu

Porozumienie inwestycyjne ma mieć formę umowy zawieranej pomiędzy Ministerstwem Finansów a inwestorem, czyli podmiotem, który planuje lub rozpoczął inwestycję na terytorium Polski o wartości co najmniej 100 mln złotych (50 mln złotych od 2025 roku).  Zamiarem ustawodawcy jest stosowanie porozumienia inwestycyjnego przede wszystkim do podmiotów zagranicznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce, choć nie jest wykluczone stosowanie tego instrumentu także dla polskich rezydentów. 

Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego będzie mogła złożyć również grupa inwestorów, w szczególności utworzone w związku z inwestycją konsorcjum, spółka, oddział lub przedstawicielstwo. 

 

Procedura zawarcia Porozumienia Inwestycyjnego

Porozumienie inwestycyjne ma być zawierane na wniosek inwestora, który obejmować ma następujące informacje: 

  • dane identyfikujące inwestora;
  • opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji;
  • deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia;
  • proponowany okres obowiązywania porozumienia;
  • proponowany przedmiot porozumienia.

Zakres przedmiotowy wniosku może być jednak zróżnicowany w zależności od zakresu inwestycji.

Zatwierdzone przepisy wskazują na dwa rodzaje opłat jakie inwestorzy będa musieli wnieść w celu zawarcia porozumienia: opłatę wstępną i opłatę główną.

Opłata wstępna, która funkcjonalnie ma być zapłatą za wniosek, wynosić ma 50 000 zł (od każdego inwestora składającego wniosek) i powinna zostać wniesiona na rachunek organu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Z kolei zawarcie porozumienia inwestycyjnego ma podlegać opłacie głównej w wysokości nie niższej niż 100 000 złotych i nie wyższej niż 500 000 złotych. Wysokość opłaty ma być uzależniona od m.in deklarowanej wartości inwestycji oraz stopnia złożoności. Opłata podlega wpłacie w terminie 30 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.

Z uwagi na to, że instytucja ta skierowana jest także do inwestorów zagranicznych,  przepisy wskazują na możliwość sporządzenia umowy także w języku angielskim. Zatwierdzone przepisy przewidują także możliwość organizacji spotkania uzgodnieniowego z inwestorem. 

Podobnie jak przy umowie o współdziałanie organ właściwy w sprawie porozumienia będzie prowadził ewidencję podmiotów objętych porozumieniem. Ewidencja będzie jawna i dostępna na stronie MF. 

 

Korzyści jakie może przynieść zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego 

Zatwierdzona instytucja PI ma przede wszystkim uprościć sytuację inwestora oraz zwiększyć  pewność co do skutków podatkowych planowanych inwestycji Zgodnie z zatwierdzonymi zmianami porozumienie inwestycyjne stanowić ma ekwiwalent poniżej wskazanych aktów administracyjnych:

Porozumienie może obejmować wszystkie powyższe akty lub niektóre z nich. Ma ono obowiązywać przez 5 lat od daty wydania. Możliwe będą renegocjacje jej treści skutkujące zmianami w porozumieniu, w tym przedłużeniem okresu jego obowiązywania.

Planowana data wejścia w życie przepisów to 1 stycznia 2022 r.