W wyniku konsultacji związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie składki zdrowotnej. Przypomnijmy, że w oryginalnych założeniach Polskiego Ładu składka na ubezpieczenie zdrowotne miała wynosić dla prawie wszystkich podatników 9% i być nieodliczalna od podatku. Rząd przyjął jednak w środę, 8 września, zmiany w tym zakresie.

 

Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się wg skali podatkowej nie ulegnie zmianie. Będzie to 9% dochodu, bez możliwości odliczenia jej części od podatku. Oznacza to, że wynagrodzenie netto lepiej zarabiających pracowników będzie mniejsze niż dotychczas. W stosunku do części pracowników będzie miała zastosowanie ulga dla klasy średniej, która będzie potencjalnie niwelowała skutki dodatkowych obciążeń. 

Rząd utrzymał również 9% składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla członków zarządów oraz prokurentów wynagradzanych na podstawie uchwały. 

To co się zmieni w zakresie Polskiego Ładu, to wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które wybrały rozliczenie 19-procentowym podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową.

Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających według 19% stawki liniowej od 2022 r. wynosić będzie 4,9% dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. 

W przypadku osób ponoszących np. stratę podatkową podstawą dla składek na ubezpieczenia zdrowotne będzie kwota minimalnego wynagrodzenia. 

Dość skomplikowanie będzie rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym. Dla tej grupy osób wysokość podstawy do wyliczenia 9% składki zdrowotnej będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia i ich rocznych przychodów.

Podstawa składki zdrowotnej dla osób rozliczających się ryczałtem i osiągających przychód roczny:

  • do 60 tys zł  wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, 
  • do 300 tys zł wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia, 
  • powyżej 300 tys zł wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Przy czym w ciągu roku składki na ubezpieczenia zdrowotne będą obliczane progresywnie w zależności od wysokości przychodów od początku roku (czyli 60%, potem 100% i 180%). Stąd może wystąpić  konieczność dokonywania rocznej dopłaty składek za miesiące w których stosowano niższą podstawę niż wynikałoby to z rocznych przychodów. 

Będzie też możliwość występowania o zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych (w ciągu 1 miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego)

Ustawodawca przewidział również możliwość zastosowania stawki składki zdrowotnej wynikającej z przychodów poprzedniego roku podatkowego, jeśli ktoś prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub stawką liniową 19%.

W przypadku osób rozliczajacych się karta podatkową podstawą obliczenia 9% składki będzie wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

Osoby nieosiągające dochodów z działalności gospodarczej (np. wspólnicy spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych) zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zmiany dotyczą również terminów wpłat na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla różnych podmiotów -  nowy termin wpłaty składek zdrowotnych i społecznych będzie 20-go następnego miesiąca.