W dniu 4 sierpnia 2021 r. do komisji prawniczej wpłynął zmieniony projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

 

Projekt wprowadza pewne modyfikacje w odniesieniu do projektu opublikowanego w lutym 2021 r.

Zmianie ma ulec m.in. definicja e-faktur: zgodnie z nowym brzmieniem projektowanych przepisów, faktura ustrukturyzowana stanowi fakturę wystawioną przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w KSeF. 

Ponadto, za moment wystawienia faktury ma zostać uznany dzień przesłania jej przez wystawcę faktury do KSeF, zaś za moment otrzymania przydzielenie jej przez KSeF numeru identyfikującego w systemie.

Dodatkowo, projekt w nowym brzmieniu przewiduje również, że w przypadku, gdy odbiorca faktury ustrukturyzowanej nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu systemu, wystawca zachowa prawo do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie, a wystawioną w ten sposób fakturę będzie zobowiązany przekazać odbiorcy w inny, uzgodniony z odbiorcą sposób (np. e-mailem w formie lub papierowej). W takim przypadku, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, faktura zachowa walor faktury ustrukturyzowanej, bowiem nadal będzie posiadała jej ustawowe cechy (numer identyfikacji w systemie KSeF).

Dużą zachętą dla podatników, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF, będzie możliwość ubiegania się o przyspieszony, 40-dniowy termin zwrotu VAT - pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów wynikających z ustawy. W najnowszej wersji projektu, ustawodawca zdecydował się rozszerzyć możliwość skorzystania z preferencji również na sytuacje, w których podatnicy w danym okresie rozliczeniowym oprócz faktur wystawionych w KSeF wykażą w rozliczeniu faktury, których nie wystawia się w tym systemie - przy spełnieniu wskazanych w projekcie przesłanek. Uzasadnienie projektu doprecyzowuje jednak, że obowiązek wystawienia faktur ustrukturyzowanych w przypadku ubiegania się o przyspieszony zwrot VAT dotyczy również faktur wystawianych w obrocie międzynarodowym (np. WDT, eksport czy świadczenie usług opodatkowanych poza terytorium kraju). 

Ustawodawca przewidział również zmianę, która pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60 dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Opublikowany projekt przewiduje także szereg zmian w zakresie uproszczeń w wystawianiu faktur korygujących, w tym w szczególności zmniejszenia liczby elementów takiej faktury, faktur zaliczkowych, fakultatywnego stosowania duplikatów faktur czy rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto. 

Z projektu wynika, że ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. - a więc późniejszym, niż pierwotnie przewidywano (początkowo zakładano bowiem, że nowe przepisy wejdą w życie od października 2021 r.).