Od 1 października 2021 r. podatnicy będą mieli możliwość wystawiania faktur elektronicznych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur

Projektowane rozwiązanie ma na celu wzmocnienie kontroli prawidłowości rozliczenia podatku VAT, co w konsekwencji ma umożliwić zwiększenie dochodów budżetu państwa.

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lutego 2021 r., korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur ma być możliwe już od 1 października 2021 r. Natomiast, zgodnie z zapowiedziami, od 2023 r. korzystanie z KSeF będzie obligatoryjne. Obecnie dostępny jest projekt schemy xsd, która opisuje zawartość oraz wymaganą strukturę e-Faktury. Projekt wskazuje również, w jaki sposób podatnicy będą mogli przekazywać generowane faktury do KSeF, który będzie pośredniczył w dostarczeniu ich do odbiorców końcowych.

 

Co będzie zawierać e-Faktura?

E-Faktura będzie najbardziej rozbudowaną strukturą spośród wszystkich do tej pory wdrożonych przez Ministerstwo Finansów. Faktura ustrukturyzowana obejmować będzie:

 • dane dotyczące faktury wynikające z przepisów ustawy o VAT,
 • dane dotyczące przedmiotu transakcji oraz zastosowanych procedur,
 • dane związane z rozliczeniem cła,
 • dane związane z rozliczeniem podatku akcyzowego,
 • dane dotyczące płatności,
 • dane dotyczące warunków transakcji.

 

Jak wystawić fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur?

Przed wystawieniem faktury ustrukturyzowanej, podatnik powinien złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawnionych do dostępu do KSeF. Powinien on również uzyskać zgodę odbiorcy na stosowanie e-Faktur.

W celu umożliwienia przygotowania e-Faktur zgodnie z wymogami technicznymi, Ministerstwo Finansów planuje dostosowanie aplikacji e-Mikrofirma. Jest to rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców, posiadających niewielkie wolumeny danych. Z kolei, więksi podatnicy mogą przewidzieć możliwość generowania faktur ustrukturyzowanych w lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych.

Przygotowane e-Faktury po odpowiednim uwierzytelnieniu, tj. poprzez użycie podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego, będzie można udostępnić za pomocą oprogramowania interfejsowego do KSeF. Jeśli przekazany plik będzie zgodny z wzorem faktury ustrukturyzowanej, zostanie mu nadany indywidualny identyfikator, który jednocześnie jest potwierdzeniem wystawienia faktury oraz otrzymania jej przez odbiorcę.


Jak możemy pomóc?

Korzystanie z KSeF wymagać będzie przede wszystkim zdolności do przygotowania faktury ustrukturyzowanej zgodnie z określonym wzorem oraz możliwości dostarczenia jej do systemu. W ramach naszych usług proponujemy:

 • rozwój narzędzia, które z udostępnionych danych wygeneruje pliki w formacie e-Faktury,
 • warsztaty przedwdrożeniowe,
 • testy poprawności i kompletności danych prezentowanych w e-Fakturach,
 • walidacja techniczna przygotowanych e-Faktur,
 • przegląd i analiza powdrożeniowa rozwiązania do generowania e-Faktur.