W dniu 5 lutego 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur.

Opublikowany przez MF projekt ustawy wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji w obrocie gospodarczym, niezależnie od faktur papierowych oraz elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Zgodnie z założeniami projektu, każdy podatnik poprzez indywidualne konto w systemie będzie mógł wystawić fakturę z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie. Resort zaznacza, że wszystkie faktury będą mogły być sporządzone w systemie księgowo-finansowym podatnika oraz przesłane do KSeF. Po przesłaniu faktury, KSeF przydzieli numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty. W dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej numeru identyfikującego tę fakturę w systemie KSeF, będzie ona uznawana za wystawioną oraz otrzymaną.

 

Korzyści dla podatnika

Podstawową zachętą dla podatników, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF będzie zwolnienie z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji oraz możliwość skrócenia do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów z ustawy:

  • w okresie, za którym podatnik będzie ubiegał się o zwrot nadwyżki, będzie musiał on wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane,
  • w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku podatnik:
    • będzie musiał być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
    • będzie musiał posiadać konto w banku lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
  • kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu nie będzie mogła przekroczyć 3 tys. zł.

Ponadto, projekt przewiduje, że w przypadku faktur korygujących wystawianych przy zastosowaniu KSeF, nie będzie warunku posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie oraz spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania. Oznacza to, że podatnik będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania oraz kwotę należnego VAT już w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą. Co ważne, podatnicy, którzy zdecydują się na wystawianie faktur ustrukturyzowanych nie będą również musieli przesyłać JPK_FA na żądanie organów podatkowych. 

Z kolei od strony podatku naliczonego, dla faktur korygujących in minus otrzymywanych w systemie KSeF przewidziano, że nabywca, który otrzyma taką fakturę będzie miał obowiązek dokonania pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał tę fakturę korygującą. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że wystawiania faktur w systemie KSeF będzie zapewniało zaistnienie tożsamego momentu korekty podatku należnego u sprzedawcy oraz podatku naliczonego u nabywcy, dzięki czemu możliwe będzie odejście od zasad korygowania podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

Ministerstwo Finansów twierdzi, że możliwość zautomatyzowania procesów księgowych znacząco wpłynie na zmniejszenie liczby błędów wywołanych czynnikiem ludzkim. Z pewnością tego rodzaju rozwiązanie może przyczynić się do uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców.

 

Status legislacyjny

Z projektu wynika, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r. Ministerstwo finansów zakłada, że w początkowej fazie korzystanie z systemu będzie dobrowolne, ale docelowo od 2023 r. stanie się obowiązkowe. 

Resort ogłosił rozpoczęcie konsultacji podatkowych dotyczących struktury logicznej e-Faktury. Ewentualne uwagi odnośnie projektu można zgłaszać w terminie do 23 lutego 2021 r. na adres: sekretariat.dpa@mf.gov.pl