English

 

W dniu 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. pakiet uproszczeń, tzw. Slim VAT.

Pakiet SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT dotyczące m.in. prostszego fakturowania, ułatwień dla eksporterów czy ujednolicenia kursów walut z podatkiem dochodowym.

Główne rozwiązania, które ma wprowadzić nowelizacja powyższych ustaw, zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy zmieniającej, to m.in.:

  • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z dwóch do sześciu miesięcy
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, odliczenie na dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych,
  • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
  • dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał),
  • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

 

Wiążące Informacje Stawkowe

Projekt ustawy zakłada również zmiany odnoszące się do wiążących informacji stawkowych oraz systemu zwrotu podatku podróżnym.

Aktualne przepisy odnoszące się do WIS nie regulują terminu jej ważności. Projekt ustawy zakłada dodanie w ustawie o VAT artykułu 42 ha, zgodnie z którym WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS mają być ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. Jak zostało wskazane w uzasadnieniu projektu ustawy „wprowadzenie okresu ważności WIS umożliwi podatnikom ponowne wystąpienie i otrzymanie decyzji WIS w tym samym zakresie (w odniesieniu do tego samego towaru), jednak z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych (które mogły zmienić się na przestrzeni 5 lat). Zmniejsza również ryzyko długotrwałego błędnego posługiwania się WIS, która wygasła z mocy prawa z powodu zmiany przepisów (co mogło zostać niezauważone przez podatnika)”.

 

TAX FRE dla podróżnych

Istotna zmiana nastąpi również w systemie zwrotu podatku podróżnym. Projekt ustawy zakłada dodanie do ustawy o VAT artykułu 127a, zgodnie z którym sprzedawca wystawiać będzie, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, dokument elektroniczny TAX FREE, który wraz z elektronicznym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w tym dokumencie będzie podstawą do dokonania zwrotu VAT. Należy zauważyć, że zmiany wprowadzają całkowicie elektroniczny obieg dokumentów dokumentów TAX FREE oraz elektroniczne prowadzenie ich ewidencji. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że powyższa zmiana ma na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT, uszczelnienie systemu podatku VAT oraz wzmocnienie uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców.

 

Faktury korygujące

Warto również zwrócić uwagę na zmiany mające pojawić się w zakresie faktur korygujących.

Projekt ustawy wprowadza brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.

W art. 29a ust. 13 ustawy o VAT ustawodawca zrezygnował z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Wprowadzenie rozwiązania opartego na zwolnieniu z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących „in minus” jako warunku dla pomniejszenia podatku należnego likwiduje to obciążenie dla podatników. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, zmiana ma spowodować brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie.

Ustawodawca proponuje również zmiany w zakresie faktur korygujących in plus. Zmiany te mają zostać wprowadzone poprzez dodanie do art. 29a ustawy o VAT ustępu 17, który należy interpretować w taki sposób, że:

1) jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna;

2) w sytuacji gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży (przykładowo zaistniały nowe okoliczności transakcji skutkujące zwiększeniem podstawy opodatkowania), korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą. Taki przypadek będzie miał miejsce, gdy w fakturze pierwotnej podatek należny został wykazany w prawidłowej wysokości, natomiast przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej;

3) późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej stanowi przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.

Ustawodawca wskazał również, że w przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o VAT w brzmieniu dotychczasowym.

Z kolei w przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 ustawy o VAT podatnicy podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą stosować przepisy ustawy o VAT, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r.

Rezygnacja natomiast z wyboru, o którym mowa powyżej, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem, że zostanie ona uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą. Do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru zastosowanie znajdą przepisy ustawy o VAT w nowym brzmieniu.

 

Inne zmiany

Projekt ustawy zawiera również zmiany w ustawie Prawo bankowe. W zakresie tej ustawy głównie proponuje się zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu uniknięcie stosowania definicji nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia „rachunek techniczny”, a także zmianę polegającą na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych. 

 

Status legislacyjny

Zgodnie z projektem ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

  • art. 1 pkt 15 lit. b, w zakresie przekazywania przy wykorzystaniu STIR informacji o numerach rachunków, o których mowa w art. 119zh pkt 2-9 Ordynacji podatkowej, będących rachunkami rozliczeniowymi, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennymi rachunkami w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartymi w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.;
  • art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 23 lit. b i lit. c, pkt 28-32 i pkt 34, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  • art. 9, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Wyżej opisane zostały jedynie wybrane elementy projektu ustawy. Z całą pewnością omawiana nowelizacja ustawy o VAT i ustawy Prawo bankowe jest istotna z punktu widzenia przedsiębiorcy, dlatego rekomendujemy monitorowanie procesu jej wdrożenia na bieżąco.