Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Jedną z kluczowych zmian planowanych do wprowadzenia w reżimie Polskiej Strefy Inwestycji w ramach Polskiego Ładu jest doprecyzowanie, że zwolnienie podatkowe w związku z realizacją nowej inwestycji dotyczyć będzie wyłącznie dochodu wygenerowanego przez inwestora w ramach tej nowej inwestycji (tzw. podejście projektowe).

 

Zagadnienie „podejścia projektowego” znalazło swoje dodatkowe umocowanie w Polskiej Strefie Inwestycji po opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów w dniu 25 października 2019 r. interpretacji ogólnej w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: „Interpretacja”). Interpretacja stanowiła odpowiedź na rozbieżne stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „DKIS”) na pytania podatników o zakres prawa do zwolnienia w przypadku inwestycji polegających na rozbudowie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu. Zapytania podatników wynikały z wątpliwości związanych z interpretacją art. 3 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (stanowiącej podstawowy akt prawny regulujący zasady funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji). Zgodnie z jego brzmieniem, wsparcie (w postaci zwolnienia podatkowego) udzielane jest przedsiębiorcy w związku z realizacją nowej inwestycji. Tak sformułowany przepis rodził pytanie czy w sytuacji realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie mocy produkcyjnych należy stosować dodatkowe wydzielenie dochodu powstałego wyłącznie w oparciu o składniki majątku nabyte w ramach inwestycji, z pominięciem dotychczasowych aktywów spółek. Zdaniem podatników przyjęcie takiego podejścia byłoby w wielu sytuacjach niemożliwe, gdyż składniki majątku nabywane w toku nowej inwestycji przeważnie nie mogą funkcjonować samodzielnie bez aktywów już istniejących w przedsiębiorstwie przed wydaniem decyzji o wsparciu. Innymi słowy, zespół aktywów nabywany w ramach inwestycji nie odpowiada samodzielnie za generowanie jakiegokolwiek dochodu. 

Pierwotnie, DKIS zajmował jednak rozbieżne stanowisko w tej sprawie, zezwalając lub odmawiając prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego dla dochodu generowanego przez cały zakład objęty inwestycją. W związku z tym, Ministerstwo Finansów zdecydowało się wydać Interpretację, w której to stwierdzono, że w przypadku inwestycji polegających na rozbudowie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu, dopuszczalne jest korzystanie ze zwolnienia podatkowego dla całości dochodu generowanego przez objęty inwestycją zakład w momencie gdy sposób zintegrowania nowej i istniejącej inwestycji, położonych na tym samym terenie, nie pozwala na określenie dochodu z nowej inwestycji bez uwzględnienia zintegrowanej z nią części istniejącej inwestycji. Interpretacja nie zawierała jednak żadnych praktycznych przykładów pozwalających ocenić podatnikom czy ich stopień powiązania inwestycji pozwala spełnić wskazaną przesłankę. Dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie pojawiły się dopiero w Objaśnieniach podatkowych z dnia 6 marca 2020 r. dotyczących sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: „Objaśnienia”). 

Pojawienie się w obiegu Interpretacji oraz Objaśnień stanowiło dokładniejsze wytyczne dla podatników, którzy zamierzali bronić ścisłego powiązania aktywów nabywanych w toku inwestycji oraz istniejącego majątku. Odebrały jednak tym samym możliwość zabezpieczenia ich konkretnej sytuacji, gdyż ze względu na pojawienie się Interpretacji oraz Objaśnień, DKIS odmawiał (i nadal odmawia) wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, w których podatnicy pragną potwierdzić występowanie u siebie tzw. ścisłego powiązania. 

Równocześnie, istotna część podatników nie zamierzała w ogóle stosować się do zapisów Interpretacji oraz Objaśnień, argumentując, że dokumenty te nie stanowią źródła prawa i na ich podstawie organy podatkowe nie mogą narzucać żadnych dodatkowych warunków do ograniczania zakresu prawa do zwolnienia podatkowego, niż te które znajdują się w aktach prawnych. W przepisach natomiast brak jest jakiegokolwiek warunku dotyczącego ścisłego powiązania, który to narzucają dopiero Interpretacja oraz Objaśnienia. Obecnie, po stronie tych podatników stoją sądy administracyjne, które w swoich orzeczeniach wskazują na faktyczny brak podstaw do ograniczenia zakresu zwolnienia tylko do dochodu z nowej inwestycji

W związku z powyższym, ustawodawca podjął działania mające na celu wprowadzenie „podejścia projektowego” do obiegu prawnego poprzez wprowadzenie wprost w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji zapisu, że zwolnienie podatkowe przysługiwać będzie tylko dla dochodu wygenerowanego w związku z realizacją nowej inwestycji. Regulacja ta jest zawarta w proponowanym brzmieniu art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (analogiczny zapis znajduje się również w propozycji zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i stanowi jeden z obszarów projektowanego Polskiego Ładu. Ciężko jednak na obecną chwilę stwierdzić czy faktycznie korekta przepisów w tym obszarze wpłynie na zmianę podejścia sądów, a tym samym istotnie skomplikuje sytuację wielu inwestorów i uczyni pomoc publiczną w PSI niezbyt korzystną zachętą inwestycyjną. Jeżeli jednak tak się stanie, to prawdopodobnie będziemy świadkami szeregu sporów pomiędzy inwestorami a organami podatkowymi w tym obszarze. 

 

Komentarz

W naszej ocenie można przypuszczać, że wprowadzenie tej zmiany wpłynie na konieczność wykazywania przy inwestycjach polegających na zwiększeniu mocy produkcyjnych dotychczasowego zakładu tzw. ścisłego powiązania. Inwestorzy w tym zakresie powinni naszym zdaniem budować wewnętrzną argumentację / defence file uzasadniającą istnienie ścisłego powiązania pomiędzy nową inwestycją a dotychczasową infrastrukturą, a przez to uzasadniającą prawo do zwolnienia dochodu generowanego przez cały zakład. 

Jeśli uzyskaliście Państwo decyzję o wsparciu na inwestycję polegającą na zwiększeniu mocy produkcyjnych istniejącego zakładu zachęcamy do kontaktu celem zweryfikowania zakresu prawa do zwolnienia i zbudowania argumentacji uzasadniającej istnienie ścisłego powiązania.