8 września rząd opublikował zmieniony po konsultacjach społecznych projekt przepisów podatkowych stanowiących część “Polskiego Ładu”. Jednym z kluczowych elementów odświeżonego projektu jest wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, który może istotnie wpłynąć na rozliczenia podatkowe spółek, które prowadzą działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych / Polskiej Strefie Inwestycji i korzystają ze zwolnienia z CIT.

 

Na czym ma polegać podatek minimalny?

Podatek minimalny ma dotykać podatników CIT, którzy

  • wykazali stratę, albo
  • wykazali dochód, stanowiący nie więcej niż 1% rozpoznanych przychodów (ze źródła innego niż kapitałowe).

Podstawą opodatkowania będzie suma kilku komponentów, na które składają się w szczególności:

Stawka podatku minimalnego ma wynosić 10% podstawy opodatkowania. 

 

Wpływ podatku minimalnego na podmioty działające w SSE / PSI

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że projekt podatku minimalnego oddaje specyfikę działalności na terenie SSE / PSI. Przepisy wskazują bowiem, że dochód z działalności strefowej powinien podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym.

Głębsza analiza projektu wskazuje jednak, że nowy podatek może istotnie obciążyć przedsiębiorców korzystających do tej pory ze zwolnienia z CIT

W szczególności, jeden z głównych elementów kalkulacyjnych podstawy opodatkowania, tj. 4% przychodów nie został zawężony do przychodów z działalności pozastrefowej. Z drugiej strony, nie uwzględnia on specyfiki transakcji, w których wartość przychodów z definicji powinna być bilansowana od strony kosztowej (np. faktoring).

Jeśli proponowane przepisy wejdą w życie w omawianym kształcie spowodują, że zwolnienie podatkowe w SSE i PSI może przestać być realną zachętą inwestycyjną.

 

Treść przepisów a praktyka

Jak widać z powyższych przykładów, treść poszczególnych zapisów składających się na projekt minimalnego podatku dochodowego budzi szereg wątpliwości praktycznych. 

W zależności od interpretacji przyjętej dla poszczególnych elementów nowego podatku oraz szeregu zmiennych w strukturze przychodów i kosztów spółki, kalkulacja może dać zupełnie inny wynik.

Mając powyższe na uwadze, ustalenie konkretnego wpływu minimalnego podatku dochodowego na wynik ekonomiczny przedsiębiorcy strefowego wymaga osobnej analizy danych każdego, poszczególnego podatnika.