Wśród zatwierdzonych rozwiązań w ramach Polskiego Ładu znalazła się nowa ulga na prototyp. Wejście w życie nowych przepisów planowane jest na 2022 rok.

 

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp to nowe rozwiązanie podatkowe wzorowane na rozwiązaniach francuskich. Przeznaczona jest kierowana dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą(zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jak i fizycznych), którzy w wyniku prac B+R wytworzyli nowy produkt, a następnie wprowadzili go na rynek. Przedmiotowa preferencja stanowi kolejną zachętę podatkową związaną z promowaniem działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi ona naturalne rozwinięcie istniejącej już ulgi B+R, a swoim zakresem obejmuje etap po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych, ale przed przystąpieniem do masowej produkcji opracowanego produktu.

Ulga będzie dotyczyć produktów nowych dla podatnika - zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów “wystarczy, że będzie to produkt innowacyjny w skali firmy, niewystępujący dotąd na rynku, który będzie rozwijał jej ofertę i pozwoli jej w przyszłości zdobywać nowe rynki zbytu".

 

Definicje

W projekcie ustawy znalazły się również doprecyzowania pod kątem właściwego rozumienia pojęć związanych z przedmiotową ulgą:

  • jako produkt – rozumie się produkt, z wyłączeniem usługi, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, w której w art. 3 ust. 1 pkt 19 zdefiniowano „rzeczowe aktywa obrotowe” jako materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym”
  • produkcja próbna nowego produktu – etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac B+R, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu. 
  • wprowadzenie na rynek nowego produktu – działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac B+R certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży. 

 

Koszty kwalifikowane oraz limity odliczeń

Ulga pozwoli na odliczenie od podstawy obliczenia podatku 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych. Innymi słowy, w ramach ulgi na prototyp będzie można odliczyć 30% kosztów, ale nie więcej jednak niż 10% dochodu.

Za koszty produkcji próbnej nowego produktu będzie można uznać: 

  • cenę nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
  • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, 
  • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu. 

Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu będzie można zaś zaliczyć koszty: 

  • badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;

  • badania cyklu życia produktu,
  • systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu pomniejsza się co do zasady o podatek od towarów i usług (kwota netto).

 

Sposób rozliczania ulgi na prototyp

Odliczenie będzie przysługiwać, jeżeli koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek zostały faktycznie poniesione w roku podatkowym, za który jest dokonywane odliczenie oraz nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień w ramach Polskiej Strefy Inwestycji lub Specjalnych Stref Ekonomicznych, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z CIT. 

Nowelizacja zakłada, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu.  Z kolei, w przypadku wystąpienia straty lub, gdy wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, prawo do odliczenia (w całej kwocie lub w pozostałej części) przysługuje w odniesieniu do 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia

Podatnicy, którzy korzystają już z ulgi na działalność badawczo-rozwojową powinni być szczególnie zainteresowani omawianą preferencją, z uwagi na jej elementy wspólne z ulgą B+R. Dokonując audytu wydatków oraz odpowiednio modyfikując istniejące już ewidencje istnieje możliwość uzyskania dodatkowej oszczędności podatkowej związanej z pracami przygotowawczymi do wdrożenia nowego produktu na rynek. 

Natomiast przedsiębiorcy niekorzystający dotychczas z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, wdrażając ulgę na prototyp, powinni jednocześnie rozważyć korzystanie również z  ww. preferencji. Naszym zdaniem ulga na prototyp jest komplementarna wobec ulgi B+R. W wielu  innowacyjnych podmiotach produkcyjnych ostatnim etapem prac B+R jest  finalna weryfikacja prototypu nowego produktu. Koszty ponoszone na dalszych etapach procesu produkcyjnego co do zasady nie są rozliczane w uldze B+R. Tylko wybrane koszty zleceń próbnych / pierwszych partii pilotażowych mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi B+R. Z kolei ulga na prototyp oferuje w tym zakresie znacznie większe możliwości dla podatników.

Przykład

Na etapie realizacji partii pilotażowej innowacyjnego rozwiązania Spółka poniosła 2 mln PLN kosztów w związku z nabyciem elementów linii produkcyjnej, na której przeprowadzany był pilotaż (dotychczas był to wydatek niekwalifikowany do ulgi). Ulga na prototyp dopuszcza możliwość zakwalifikowania 30% tych kosztów (pod warunkiem, że kwota nie przekroczy 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych), zatem oszczędność podatnika wyniesie 114 000 PLN.

Tym samym, zalecamy podatnikom korzystającym z ulgi B+R przeanalizowanie możliwości wdrożenia ulgi na prototyp, która może stanowić stosunkowo duży potencjał do generowania dodatkowych oszczędności.