W podpisanej przez Prezydenta RP 15 listopada 2021 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znalazła się nowa “ulga na ekspansję”. Wejście w życie nowych przepisów przewidziane jest na 2022 rok.

 

Ulga na ekspansję

Głównym celem ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są związane ze zwiększeniem przychodów pochodzących ze sprzedaży produktów. Produktem są rzeczy wytworzone przez podatnika - czyli zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego, materialne i zdolne do samodzielnego występowania w obrocie. Przepisy nie pozostawiają zbyt dużego pola do interpretacji w tym zakresie. Wydaje się zatem, iż ulga dotyczy wydatków na rzeczy materialne, nie zaś np. na oprogramowanie.

Produktem może być rzecz już wytwarzana przez podatnika, jak również rzeczy dotychczas nieoferowane przez podatnika, jak dotychczas nieoferowane w danym kraju. W przypadku nowych produktów, ulga na ekspansję może być uzupełnieniem ulg B+R oraz ulgi na prototyp  - po wprowadzeniu nowego produktu na rynek, wydatki na uzyskanie przychodów z jego sprzedaży mogą zostać zaliczone do nowej ulgi.

Mimo, iż wstępnie Ministerstwo mówiło o ekspansji na rynki zagraniczne, nowelizacja ustawy pozwala na odliczenie wydatków poniesionych również na zwiększenie sprzedaży na rynku krajowym.

Wydatki na ekspansję będą mogły podlegać odliczeniu dwukrotnie - jako koszt uzyskania przychodu oraz w ramach ulgi, przy czym odliczenie jest limitowane do kwoty 1 mln PLN w roku podatkowym. Warunkiem skorzystania z ulgi jest:

  • wzrost przychodu ze sprzedaży produktów,
  • sprzedaż nowych produktów, jak również
  • wzrost przychodu ze sprzedaży produktów nieoferowanych wcześniej na danym rynku zbytu (krajowy i zagraniczny).

Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, które będą mogły budować wartość odpisu/ulgi, uznaje się koszty:

  • uczestnictwa w targach, poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników i podatnika;
  • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakup przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów czy ulotek, dotyczących produktów;
  • dostosowanie opakowań do wymagań kontrahenta;
  • przygotowanie dokumentacji do sprzedaży produktów, w szczególności certyfikacja towarów oraz rejestracja znaków towarowych;
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, w tym także składania ofert innym podmiotom.

Koszty dostosowywania opakowania do wymagań kontrahentów nie są w jasny sposób określone w przepisie, co może rodzić pewne wątpliwości interpretacyjne (np. czy cała linia produkcyjna odpowiadająca za produkcję opakowań może być zaliczona do ulgi lub czym są koszty “dostosowania”).

Nowa ulga obejmie wszystkie przedsiębiorstwa, w tym MŚP, które podejmują wyzwanie związane z ekspansją.

Na stronie rządowej jest mowa o dodatkowym wymogu w kwestii możliwości skorzystania z ulgi, mianowicie o konieczności zwiększenia przychodu o 30%. Taki zapis w podpisanej przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 2021 r. nie występuje.

Już teraz podatnicy ponoszący wydatki, które znajdują się w katalogu wydatków kwalifikowanych nowej ulgi, powinni dokonać analizy ewidencji kosztów wraz z odpowiednim przypisaniem ich do wytwarzanych produktów. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy podatnik prowadzi np. działania promocyjne dotyczące kilku produktów. Ponadto, nie należy zapominać o tym, iż ulga może być rozliczana na bieżąco, a wzrost przychodów powinien być wykazywany przez dwa kolejne lata (od roku poniesienia kosztów kwalifikowanych) co wymaga monitorowania przychodów uzyskiwanych z produktów, do których koszty kwalifikowane były alokowane.

Podsumowując, planowana ulga na ekspansję może być ciekawym rozwiązaniem dla podatników, a jednocześnie rodzi spore wątpliwości interpretacyjne, które prawdopodobnie będzie można rozwiać dopiero w drodze interpretacji indywidualnych.  Warto również przeanalizować możliwość połączenia ulgi na ekspansję z innymi rozwiązaniami ulgowymi jak na przykład zwiększona ulga B+R czy ulga na prototypy.