Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

W dniu 8 września 2021 r. na stronie sejmowej opublikowany został nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - tzw. Polski Ład.

 

Kogo podatek dotyczy?

Nadchodzące zmiany związane z Polskim Ładem przewidują objęcie nowym minimalnym podatkiem dochodowym podmiotów podlegających CIT oraz Podatkowych Grup Kapitałowych, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wynosić będzie mniej niż 1%, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy

Zwracamy uwagę, że na ten moment regulacja nie zawiera kryterium wielkościowego dla podmiotu podlegającego pod ww. przepis - tj. zastosowanie będzie miał do wszystkich podatników spełniających powyższy warunek.

 

Jaka jest stawka podatku?

Stawka minimalnego podatku dochodowego (zawarty w zaproponowanym art. 24ca ustawy o CIT) to 10%. 

 

Co jest podstawą opodatkowania?

Podstawą opodatkowania ma być suma poniższych elementów: 

  • 4% wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych) oraz 
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych “nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego (zasadniczo przekraczających 30% tzw. podatkowej EBITDA),
  • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych nieamortyzowanej WNiP w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych (o zakresie i definicji zbliżonej do obecnie istniejącego art. 15e), przekraczających wartość 5% tzw. podatkowej EBITDA plus 3 mln PLN. 

Zgodnie z treścią projektu, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych uchyla się art. 15e.

 

Wyłączenia z podatku

Przy obliczaniu wysokości podatku będą obowiązywały odliczenia dotyczące działalności w specjalnej strefie ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji, a także ulgi z art. 18 ustawy o CIT (ulga B+R i zapowiadane w Polskim Ładzie nowe ulgi, m.in. na prototyp i robotyzację).

Przepisy nie będą miały zastosowania m.in. do przedsiębiorstw finansowych, podatników rozpoczynających działalność oraz podatników, którzy zanotowali ponad 30% spadek przychodów.

 

Rozliczanie podatku

Podatnicy będą zobowiązani do wykazywania w zeznaniu podatkowym podstawy opodatkowania, dokonanych jej pomniejszeń, a także kwoty minimalnego podatku dochodowego.

14 września na stronie sejmowej pojawiła się autopoprawka do przekazanego projektu - zmienia się między innymi sposób rozliczenia podatku minimalnego. Doprecyzowano, że kwotę podatku minimalnego będzie można obniżyć w danym roku o należny podatek CIT obliczony tradycyjną metodą.