English

 

W dniu 8 września 2021 r. na stronie sejmowej został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw tzw. Polski Ład. Zgodnie z treścią projektu, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych uchyla się art. 15e.

 

Wydawać by się mogło, że ta zmiana oznacza, że dotychczasowa limitacja kosztów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych przestanie być zmartwieniem podatników. W praktyce jednak projekt przewiduje zaostrzenie przepisów dla części z nich.

W miejsce usuniętego przepisu określającego limitu kosztów niematerialnych, ustawodawca wprowadza minimalny podatek dochodowy (art. 24ca), ustalony w wysokości 10% kwoty stanowiącej sumę: 

  • 4%wartości przychodów „innych niż z zysków kapitałowych” oraz 
  • „nadmiernych wydatków” (tj. finansowania dłużnego ponad 30% podatkowej EBITDA (art. 15c) oraz między innymi części kosztów z dawnego art. 15e, tj.:

a) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

b) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7,

c) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, w części w jakiej przekraczają one o 3 miliony złotych kwotę 5% podatkowej EBITDA (ustalanej w sposób podobny jak w dotychczasowym brzmieniu art. 15e).

Co istotne, w projekcie nie zamieszczono dotychczasowych wyłączeń z limitacji „kosztów bezpośrednio związanych z produkcją lub świadczeniem usług”, jak również mocy ochronnej uzyskanego uprzedniego porozumienia cenowego (APA).

Proponowane zmiany mogą oznaczać, że podmioty, które uzyskały APA lub też interpretacje potwierdzające wyłączenie z limitacji art. 15e, w przyszłości będą musiały w odpowiedni sposób opodatkowywać „nadmierne koszty” usług niematerialnych od podmiotów powiązanych. 

Niemniej, na podstawie proponowanych przepisów przejściowych, podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2022 r. nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e,  zachowują prawo do tego odliczenia po dniu 31 grudnia 2021 r., na zasadach opisanych w tym przepisie. 

Powyższa kwestia będzie wymagała dokładnej analizy na etapie dalszej legislacji, niemniej już teraz stanowi rewolucję w rozumieniu specyfiki limitów usług niematerialnych wprowadzonych w 2018 roku.

Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Finansów, że minimalny podatek obejmie tylko największe korporacje, może on dotyczyć wszystkich podatników, którzy ponieśli stratę lub których dochód jest poniżej 1% przychodu z działalności operacyjnej.