English

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało projekt ustawy, który ma za zadanie wprowadzenie do krajowego porządku prawnego koncepcji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta („ROP”), która ma stanowić rewolucję w tworzeniu i gospodarowaniu odpadami.

 

Zgodnie z projektem ustawy system ROP to:

„(…) zestaw środków podjętych w celu zapewnienia, aby producenci produktów ponosili odpowiedzialność finansową lub odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem”

Przy czym przez producenta nie należy rozumieć tylko i wyłącznie podmiot, który posiada zakład produkcyjny na terytorium Polski, ale również podmiot który produkuje towary na terytorium UE lub poza UE w celu ich późniejszej sprzedaży w Polsce.

  • I tak zgodnie z zaprezentowaną propozycją przepisów, w celu zapobiegania powstawaniu odpadów stosuje się środki, które co najmniej np.:
  • promują i wspierają zrównoważone modele produkcji i konsumpcji;
  • zachęcają do projektowania, wytwarzania i korzystania z produktów, które są zasobooszczędne, trwałe, w tym trwałe w znaczeniu żywotności i braku sztucznego skracanie cyklu życia;
  • w przypadku produktów zawierających materiały stanowiące surowce krytyczne zapobiegają, aby materiały te stały się odpadami;
  • zachęcają do ponownego używania produktów i tworzenia systemów promujących naprawę i ponowne użycie, w szczególności w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, mebli, opakowań oraz materiałów i produktów budowlanych;
  • dodatkowo podmioty wprowadzające do obrotu produkty są również zobowiązane do stosowania mechanizmów samokontroli, w szczególności audyty, w zakresie zarządzania finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków środowiskowych, gromadzenia danych i sporządzania sprawozdań dotyczących produktów wprowadzonych do obrotu oraz zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów.  

Niektóre z przedstawionych przepisów mają wejść w życie  już z dniem 1 stycznia 2021 r.  Aby zapewnić podmiotom czas na właściwe zaprojektowanie produktów, pozostała część  przepisów ma zacząć ostatecznie obowiązywać od  1 stycznia 2022 r.

 

Zobacz jak możemy pomóc przygotować Twoją firmę na zmiany