Ministerstwo Klimatu zaprezentowało projekt ustawy, zgodnie z którym posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami, wystawiający fakturę lub rachunek, które obejmują przekazanie odpadów zrealizowane na podstawie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych, jest obowiązany wprowadzić do Bazy Danych o Odpadach (BDO) szczegółowe dane związane z wystawioną fakturą. Powyższe ma na celu m.in. przeciwdziałanie szarej strefie w zakresie gospodarowania odpadami. Przedmiotowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Zdaniem Ministerstwa Klimatu Polska osiąga zbyt mały poziom recyklingu i kompostowania odpadów komunalnych (obecnie jest to 34%), co w przypadku braku osiągnięcia celu określonego przez Unię Europejską (55% do 2025 r.) może oznaczać wysokie kary finansowe nakładane bezpośrednio na nasz kraj. Dodatkowo Ministerstwo Klimatu chce przeciwdziałać szarej strefie, która powstała w zakresie gospodarowania odpadami i której wartość na podstawie różnych szacunków może wynieść nawet 6 mld zł.

 

Nowe obowiązki dla firm

Ministerstwo Klimatu zaproponowało aby posiadacze odpadów, sprzedawcy odpadów lub pośrednicy w obrocie odpadami, wprowadzali do BDO następujące dane pochodzące z faktury/rachunku:

  • numer faktury/rachunku,
  • datę wystawienia faktury/rachunku,
  • numer identyfikacji podatkowej nabywcy w przypadku faktury,
  • kod odpadu i jego masę wyrażoną w tonach (zarówno w przypadku faktury jak i rachunku),
  • wartość sprzedaży netto w przypadku faktury oraz
  • kwotę należności ogółem wskazaną na fakturze/rachunku.

Podmioty te będą zobowiązane do umieszczania w systemie wyżej wymenionych informacji w terminie do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub rachunek, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Brak umieszczenia przez przedsiębiorcę w BDO przedmiotowych danych w określonym terminie może oznaczać wymierzenie kary grzywny przez organ. Powiązanie wystawianych faktur z przekazywanymi odpadami ma pomóc w identyfikacji nielegalnie działających podmiotów w obszarze gospodarowania odpadami.